انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب «مصائب بدن»

پدیدارشناسی مریضی، بیماری، و ناخوشی

جیمز آهو و کوین آهو

ترجمۀ محمدرضا اخلاقی منش

 

سرآغاز

این پروژه محصول گفتگوهای پراکنده‌ای هستند که طی گذر سال‌ها بین نویسندگان، پدر و پسر، زیر آسمان پرستارۀ کوهستان‌های آیداهو یا قدم زدن در برف‌های تازۀ آن، انجام ‌شدند. آنچه در بدو امر الهام‌بخش گفتگوهای‌ ما می‌شد این اعتقاد بود که فناوری ابزارگرای مدرنتیه تهدید و هراسی عمیق را در خود می‌پروراند، و این گفتگوها احتمالاً به خاطر تضاد هراس‌انگیز این فناوری با طبیعت وحشی کوه‌های راکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کردند. در ابتدا شاید نتوان گفت که این خطر دقیقاً از چه نوعی است. اما نمودهای آن همه جا مشهود است، و از همه آشکارتر و مهم‌تر می‌توان از ساختمان‌ها و جاده‌هایی یاد کرد که با نوعی گریزناپذیری تراژیک در کوهستان‌ها پیش‌روی می‌کنند و فرصت‌های خلوت‌گزینی و ماجراجویی را به مخاطره می‌اندازند. کمی آن سوتر، این تهدید در سلاح‌های کشتار جمعی و اردوگاه‌های صنعتی مرگ، ادغام جهانی، و علوم مراقبتی و کیفری عمومی مشهود است. از همه بدتر، این اتفاق در چیزی عیان است که به عنوان «صنعت» بهداشت و درمان شناخته شده است. برای ما خیلی طول نکشید تا دریابیم که دغدغۀ ما با دغدغۀ یک جنبش عظیم شهروندی مشترک بود و هست که در دانشگاه و خارج از آن با نام‌های بسیاری شناخته می‌شد و یک بازوی آن خود را با عنوان «پدیدارشناسی» معرفی می‌کند. برای مشارکت هوشمندانه‌تر در این جنبش و بیان رسای مشکل مشترک‌مان، کوین به یک پدیدارشناس آموزش دیده با گرایش نظریۀ اجتماعی بدل شد؛ و جیمز که از قبل یک نظریه‌پرداز اجتماعی مجرب بود به پدیدارشناسی گرایش پیدا کرد. این کتاب محصول کوشش‌های پیگیرانۀ هر دوی ما است.

مسائل بدن اصلاًً تأییدی گذرا بر یک ایدۀ خوب نیست، بلکه واقعاً یک پروژۀ بین‌رشته‌ای است. هر دوی ما در نوشتن و اصلاح همۀ فصول آن همکاری داشتیم، و طنز قضیه این است که (برای منفعت متقابل) یکی از فناوری‌های برجستۀ مدرنیته یعنی اینترنت را به کار گرفتیم. هیچ کدام از ما نمی‌توانیم لاف داشتن تخصص در پدیدارشناسی بدن را بزنیم. به هر حال، در رابطه با آنچه که از نظر ما ابهام ارادی نوشتن در مورد این موضوع است، چیزی که در نگاه اول احتمالاً یک کاستی به نظر برسد شاید در عمل یک امتیاز باشد. ما در این کتاب تلاشی هماهنگ به خرج داده‌ایم تا از کاربرد انواع واژه‌های ناآشنای نامفهوم که بسیاری از پدیدارشناسان به وسوسۀ آنها تسلیم می‌شوند خودداری کنیم. این فقدان روشنی اغلب اوقات چیزی را تحریف و پنهان می‌سازد که برای ما عزیزترین و نزدیک‌ترین چیز است، یعنی تن و بدن ما. امید داریم که این کتاب در دسترس هر فرد عادی باسوادی قرار بگیرد که می‌خواهد دربارۀ دریافت‌های قدرتمند و –آن طور که ما فکر می‌کنیم- رهایی‌بخش ناشی از پدیدارشناسی چیزی بیاموزد.

فهرست
۱ مبانی
۲ بدن زیسته
۳ بدن شتابزده و آسیب‌شناسی‌‌های آن
۴ مریضی‌های جامعه
۵ مرض‌های پزشکی
۶ رنج‌های بیماری
۷ پزشکی و پدیدارشناسی
۸ درمان بازیافتی
۹ نتیجه‌گیری
پیوست: پدیدۀ پدیدارشناسی
مراجع
نمایه