انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

در ستایش عشق

 زهرا رستمی  «اگر حافظه‌مان را از دست دهیم، خودمان را از دست داده‌ایم. فراموشی، یکی از نشانه‌های…