انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

Tutto il mondo soffre di avere perduto la religione. E quasi tutta la poesia di oggi non è, in un modo o nell’altro, che il rimpianto di una religione perduta.
Mario Soldati
نوشته‌های مرتبط
گویی جهان سراسر ایمان خود را از دست داده است و شعر امروز به این و آن گونه، چیزی جز سوگی بر این ایمان ازدست‌رفته نیست.

ماریو سولداتی

نویسنده و فیلمساز ایتالیایی/ ۱۹۹۹-۱۹۰۶