انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اخبار

برگزاری نشست ۱۷۴: آیین‌های مردمی در فضای عمومی شهر

انسان شناسی و فرهنگ به اطلاع علاقه مندان می رساند که به با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران…

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

صنعت در استان اصفهان و تأثیر آن بر محیط زیست

«استان اصفهان با مساحتی در حدود ۱۰۷۰۱۷ کیلومتر مربع، بخشی در حدود  شش و پنجاه و هفت درصد مساحت کشور را شامل می…

آخرین مطالب

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

شوریده در بند

مرگ یک زندگی، زایش یک تراژدی، رهایی یک شوریدگی

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

انتشار شماره هفدم پژوهشهای انسان‌شناسی ایران

شماره هفدهم مجله پژوهشهای انسان‌شناسی ایران (دوره ۹، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۸ ) منتشر شد. در…

شورای عالی

انتشارات

تازه‌های انتشارات

علوم سیاسی و اقتصادی

نقد نظریه‌های توسعه‌نیافتگی ایران

نقد نظریه‌های توسعه‌نیافتگی ایران و مقایسه با کشورهای سنتیِ صنعتی شده موج دوم کتاب "صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟ انسان‌شناسی توسعه‌نیافتگی و…

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

منابع و ماخذ