انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

کتاب

مخزن

هنگامی‌که بچه بودم کتاب‌های بزرگسالان در خانه ما به دو روش چیده می‌شد. یکی کتاب‌های طبقه همکف که به…