انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

مردم شناسی

معرفی کتاب مردم شناسی آکادمیک و موزهترجمه و نگارش: مهدیه غنی زادهخرداد1398Academic…