انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

دموکراسی

دموکراسی

به نظر می آید غرب با ادعای وجود دموکراسی بسیار به خود میبالد و شعار می دهد، دموکراسی همین است که ما…