انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اسلام گرایی

ارنست نولته در فاصلۀ سال‌های ۱۹۲۳ تا ۲۰۱۶ می‌زیست. او فیلسوف، تاریخ‌نگار آلمانی، فاشیسم‌پژوه و یکی…