انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

دموکراسی

به نظر می آید غرب با ادعای وجود دموکراسی بسیار به خود میبالد و شعار می دهد، دموکراسی همین است که ما…

شکاف جهانی

شکاف جهانیبی گمان از دیربازبا این پرسش روبه‌رو بوده‌ایم که چرا غرب پیشرفت کرد اما کشورهای جهان…