انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

لوموند دیپلماتیک

در این رده، مقالات نشریه «لوموند دیپلماتیک فارسی» براساس همکاری رسمی و مشترک با انسان‌شناسی و فرهنگ بازنشر می‌شوند.