انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کتاب شناسی تعزیه(۵)

بخش پنجم و نهایی

کتاب شناسی تعزیه

۱. ارزی‍اب‍ی‌ س‍وگ‍واری‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‍رض‍ا گ‍ل‍ی‌زواره‌/ [ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ۱۳۷۵.

۲. از م‍رث‍ی‍ه‌ ت‍ا ت‍ع‍زی‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ آن‌ ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از اش‍ع‍ار…/ غ‍لام‍رض‍ا گ‍ل‍ی‌زواره‌/ ق‍م‌: ح‍س‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، ۱۳۸۲.

۳. ب‍ا ک‍اروان‌ ت‍ع‍زی‍ه‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ در رض‍وان‍ش‍ه‍ر/ م‍ن‍ص‍ور اف‍ش‍اری‌‌اس‍ف‍ی‍دواج‍ان‍ی‌./ اص‍ف‍ه‍ان‌: ی‍ک‍ت‍ا، ۱۳۸۳ –

۴. ‏‫پ‍رده‌ه‍ای‌ بازی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌) درب‍اره‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ئ‍ات‍ر/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ و گ‍زارن‍ده‌ ج‍لال‌ س‍ت‍اری‌/ ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را، ۱۳۷۹.

۵. پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ از آغ‍از ت‍ا آخ‍ر دوره‌ ق‍اج‍ار در ت‍ه‍ران‌/ ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ه‍ی‍دی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ و وی‍رای‍ش‌ و ن‍ظارت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ل‍وک‍ب‍اش‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌، ۱۳۸۰.

۶. ت‍ات‍ر ای‍ران‍ی‌ (س‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌ ت‍ع‍زی‍ه‌)/ ب‍ک‍وش‍ش‌ م‍ای‍ل‌ ب‍ک‍ت‍اش‌، ف‍رخ‌ غ‍ف‍اری‌/ شیراز: جشن هنر، ۱۳۵۵ / ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌ ، ۱۳۸۳.
۷. تاثیر ادبیات ایران‌زمین بر مجالس شبیه‌خوانی/محمدحسین ناصربخت./ تهران: پرسمان، ۱۳۸۶.
۸. ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی- س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍ات‍ر در ای‍ران‌/ م‍ج‍ی‍د ف‍لاح‌زاده‌./ ت‍ه‍ران‌: پ‍ژواک‌ ک‍ی‍وان‌، م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا‏‫‏‏‏‏، -۱۳۸۴
۹. ترسا دختر مسیحی: (بررسی دیدگاه برخی از نظریه‌پردازان معاصر تئاتر در مقایسه با تعزیه)/ محمود عزیزی./ تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۳۸۷.‬‬
۱۰. تعزیه از نگاه مستشرقان (تعزیه حضرت علی‌اکبر و حضرت قاسم (ع)/ محمود عزیزی./ تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ‏‫‏‏۱۳۸۷.
۱۱. تعزیه حقیقت و مسائل مربوط به آن [از دیدگاه علمای مذاهب اهل سنت] بررسی تطبیقی فقهی مسئله ویژه اهل سنت/ تالیف خالدبن‌عبدالله‌بن‌دایل ولدبیگی؛ ترجمه جهانگیر ولدبیگی./ سنندج: جهانگیر ولدبیگی، ‏‫‏‏۱۳۸۷.
۱۲. ت‍ع‍زی‍ه‌ در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ی‍در ع‍رف‍ان‌/ ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۷۹.
۱۳. ت‍ع‍زی‍ه‌ در ای‍ران‌/ ص‍ادق‌ ه‍م‍ای‍ون‍ی‌/ [وی‍رای‍ش‌ ]۲/ ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۸۰.
۱۴. تعزیه در بوشهر/حسین دهقانی ./ تهران: طلوع دانش‏‫، ‏‫۱۳۸۷.‬‬
۱۵. ‏‫ت‍ع‍زی‍ه‌ در خ‍ور/ گ‍ردآوری‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ه‍ن‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌‏‫‏‏، ۱۳۸۱.
۱۶. تعزیه در عراق و چند کشور اسلامی: مطالعه‌ای در خصوص ارزشهای ادبی، اجتماعی و سیاسی تعزیه/عباس خدوم جمیلی ؛ مترجم مجید سرسنگی./ تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۸۵.
۱۷. ‏‫‏‏ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌/ ص‍ادق‌ ه‍م‍ای‍ون‍ی/ شیراز: انتشارات جشن هنر شیراز ۱۳۵۳
۱۸. ت‍ع‍زی‍ه‌: آی‍ی‍ن‌ و ن‍م‍ای‍ش‌ در ای‍ران‌/ پ‍ی‍ت‍رج‍ی‌. چ‍ل‍ک‍ووس‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ داود ح‍ات‍م‍ی‌. /[ت‍ه‍ران‌]: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۶۷./ ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
۱۹. ت‍ع‍زی‍ه‌: ن‍م‍ای‍ش‌ م‍ص‍ی‍ب‍ت‌/ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌/ [ت‍ه‍ران‌]: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۶۵.
۲۰. تعزیه‌خوانی در شهرستان سیرجان/پژوهشگر علی‌اکبر وثوقی./ کرمان: مرکز کرمان‌شناسی، ۱۳۸۶.
۲۱. ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌: ح‍دی‍ث‌ ق‍دس‍ی‌ م‍ص‍ای‍ب‌ در ن‍م‍ای‍ش‌ آئ‍ی‍ن‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ل‍وک‍ب‍اش‍ی‌…
۲۲. تعزیه‌نامه: (با تاکید بر تشخیص ردیف‌های آوازی ایران)/تالیف اصغر شیر‌محمدی ؛ با مقدمه‌ی حمید عضدانلو./ تهران: آوای نور، ۱۳۸۵ –
۲۳. جنگ تعزیه از مدینه، تا مدینه، مجموعه چهل مجلس شبیه خوانی/ پدیدآورنده: جابر عناصری /ناشر: کیومرث – ۱۳۸۱
۲۴. در مسلخ عشق: شرح تفصیلی مراسم تعزیه‌خوانی (قتلگاه) روز عاشورا… / زینب‌ نجفی‌ثانی نوقابی، مشهد: مهرصفا، ‏‫۱۳۸۷.
۲۵. درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ و ن‍ی‍ای‍ش‌ در ای‍ران‌/ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ۱۳۶۶.
۲۶. درب‍اره‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ئ‍ات‍ر/ لال‍ه‌ ت‍ق‍ی‍ان‌/ ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ۱۳۷۴.
۲۷. ‏‫ رهگذر عشق(مجالس تعزیه)/ حسن فخاری؛ [به سفارش]مرکز هنرهای نمایشی./ تهران : شرکت انتشارات سوره مهر‏‫،۱۳۸۷.‬
۲۸. زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران/جلال ستاری./ تهران: نشر مرکز، ‏‫۱۳۸۶.‬
۲۹. س‍ل‍طان‌ ک‍رب‍لا: ش‍رح‌ واق‍ع‍ه‌ ع‍اش‍ورا و آئ‍ی‍ن‌ه‍ای‌ س‍وگ‍واری‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) در ای‍ران‌/ ن‍گ‍ارش‌ م‍ت‍ن‌ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ا گ‍روه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌، ع‍ک‍س‌ه‍ا گ‍روه‌ ع‍ک‍اس‍ان‌، خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ رس‍ول‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د ص‍م‍دی‌، ک‍اوه‌ اخ‍وی‍ن‌/ ت‍ه‍ران‌: زری‍ن‌ و س‍ی‍م‍ی‍ن‌، ۱۳۸۲.
۳۰. س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ در ک‍ازرون‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ م‍ظل‍وم‌زاده‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا/ ت‍ه‍ران‌: ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌، – ۱۳۸۲.
۳۱. س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ج‍ال‍س‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ک‍ردن‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ در راه‌ خ‍دا، ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ام‍ی‍ر ت‍ی‍م‍ور و وال‍ی‌ ش‍ام‌، م‍ال‍ی‍ات‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ج‍ن‍اب‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍ب‍ک‍اآ/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍م‍ش‍ی‍د م‍ل‍ک‌پ‍ور/ [ت‍ه‍ران‌]: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ۱۳۶۶.
۳۲. شبیه و آینه: : مجموعه عکس‌های تعزیه ایران در دوره قاجار/علیرضا قاسم‌خان ؛ مترجم فارسی به انگلیسی آکسانا بهشتی، ماریتا هاشم‌زاده مترجم انگلیسی به فارسی حسین یعقوبی./ تهران: روزنه، ۱۳۸۵.
۳۳. ش‍ب‍ی‍ه‌۱وان‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌)/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)، ۱۳۷۲.
۳۴. شکل‌گیری تعزیه در ایران – تعزیه سیار اراک و مقایسه با تاترواگن ایتالیا (قرون وسطی)/تالیف علی ایزدی./ اراک: دانشگاه آزاد اسلامی (اراک)، ۱۳۸۶.
۳۵. طن‍ز در ادب‍ی‍ات‌ ت‍ع‍زی‍ه‌/ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر اح‍ت‍رام‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌ : ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، ۱۳۸۵.
۳۶. طوف‍ان‌ ع‍اش‍ورا در م‍راث‍ی‌ آل‌م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌: ش‍ام‍ل‌ ت‍اری‍خ‌ – م‍ن‍ق‍ب‍ت‌ – س‍وگ‍واری‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ – ن‍وح‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وت‍راب‌ ص‍ف‍ائ‍ی‌ آم‍ل‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌.
۳۷. ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ اس‍ت‍ه‍ب‍ان‌ در م‍ح‍رم‌، رم‍ض‍ان‌ و طل‍ب‌ ب‍اران‌/ پ‍ژوه‍ش‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا آل‌ اب‍راه‍ی‍م‌/ اس‍ت‍ه‍ب‍ان‌ : س‍ت‍ه‌ب‍ان‌ ، ۱۳۸۵.
۳۸. ‎ف‍ه‍رست ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ (م‍ض‍ب‍وط در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ وات‍ی‍ک‍ان‌)/ [گ‍ردآورن‍ده‌ ن‍س‍خ‌ ان‍ری‍ک‍و چ‍رول‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ات‍و روس‍ی‌، ال‍س‍ی‍و ب‍وم‍ب‍اچ‍ی‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ن‍ر، ۱۳۶۸.
۳۹. ق‍ق‍ن‍وس‌: پ‍ی‍ش‌خ‍وان‍ی‌ه‍ا، ن‍وح‍ه‌ه‍ا، گ‍وش‍ه‌ه‍ا و م‍رث‍ی‍ه‌ه‍ا در ت‍ع‍زی‍ه‌ی‌ ن‍واح‍ی‌ ای‍ران‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌: ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ن‍ص‍ری‌ اش‍رف‍ی‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر، ۱۳۸۱./
۴۰. ک‍ن‍دوک‍اوی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌/ غ‍لام‍رض‍ا گ‍ل‍ی‌زواره‌…/ [ق‍م‌]: م‍ه‍راس‌، ۱۳۷۹.
۴۱. گ‍ذری‌ از ک‍رب‍لاآ م‍ع‍ل‍ی‌ (ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌)/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍ه‍ت‍اب‍ی‌ ش‍ی‍راز/ ت‍ب‍ری‍ز: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍راز م‍ه‍ت‍اب‍ی‌، ۱۳۸۰.
۴۲. م‍ج‍ال‍س‌ ت‍ع‍زی‍ه‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ن‌ ص‍ال‍ح‍ی‌ راد درب‍ن‍دس‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۸۰.
۴۳. م‍ج‍ال‍س‌ ت‍ع‍زی‍ه‌: ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از روس‍ت‍ای‌ درب‍ن‍دس‍ر/ گ‍ردآورن‍ده‌ ح‍س‍ن‌ ص‍ال‍ح‍ی‌ راد/ ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۷۴.
۴۴. مجموعه مقالات نمایش/به کوشش عسگر بهرامی./ ‏‫تهران‬: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۳۸۶‬.
۴۵. م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ای‍ران‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍س‍ع‍ودی‍ه‌/ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، – ۱۳۶۷.
۴۶. موسیقی و تعزیه در ایران/پژوهش و نگارش کیوان پهلوان، احمد حسینی/ تهران: آرون، ‏‫۱۳۸۷.‬‬
۴۷. میرغرا کاشانی در قملرو تعزیه/ سمانه کاظمی؛ [برای] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی./ ‏‫تهران‬: شرکت انتشارات سوره مهر، ‏‫۱۳۸۶.‬
۴۸. نسخه و نسخه‌نویسی تعزیه در میناب/پژوهش و نگارش علیرضا میرشکاری ؛ با مقدمه‌ای از احمد جولایی./ بوشهر: شروع، ‏‫‏‏۱۳۸۲.
۴۹. نقش‌پوشی در شبیه‌خوانی/ نویسنده محمدحسین ناصربخت. / ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌، ۱۳۷۹./ تهران: نمایش (انجمن نمایش)، ۱۳۸۶.
۵۰. نمایش ماوراء/ به کوشش منوچهر اکبرلو ،[با همکاری دفتر انتشارات و پژوهش مرکز هنرهای نمایشی] ؛ [زیر نظر علی کاشفی‌خوانساری]./ تهران: انتشارات حوا‏‫، ۱۳۸۶.‬
۵۱. ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا، ت‍ع‍زی‍ه‌ه‍ا، س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا/ از م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اف‍راش‍ت‍ه‌؛ ب‍ک‍وش‍ش‌ ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌ ن‍وح‌/ ؟؟؟؟؟؟
۵۲. همسرائی مختار و حر/نویسنده محمود عزیزی ؛ با همکاری کانون تئاتر دینی./ تهران: نمایش (انجمن نمایش)، ۱۳۸۵.
۵۳. تعبیه: مجالس شبیه‌خوانی/به کوشش داود فتحعلی‌بیگی؛ با همکاری و ویرایش هوشنگ هیهاوند./ تهران: نمایش، ۱۳۸۶.
۵۴. دف‍ت‍ر ت‍ع‍زی‍ه‌ ۱ و ۲/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ داود ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌‌ب‍ی‍گ‍ی‌، ه‍اش‍م‌ ف‍ی‍اض‌. / ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)‏‫‏، ۱۳۸۲.‬
۵۵. ج‌. ۳. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ج‍ال‍س‌ ت‍ول‍د ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) وداع‌ م‍دی‍ن‍ه‌ و ح‍ج‌ ب‍دل‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ره‌ ./به کوشش داود فتحعلی‌بی ،محمد حسین ناصر‌بخت.- ۱۳۷۸
۵۶. ج. ۴. دفتر تعزیه/به کوشش داود فتحعلی‌بیگی، محمدحسن رجائی‌زفره‌ای.- ۱۳۸۰
۵۷. ج. ۵.دفتر تعزیه/به کوشش هاشم فیاض.-ج. ۶. دفتر تعزیه/به کوشش محمدحسن رجائی‌زفره‌ای.- ۱۳۸۰
۵۸. ج. ۷. جنگ حضرت زینب (س)/به کوشش داود فتحعلی‌بیگی.- ۱۳۸۲
۵۹. ج. ۸. مجالس منسوب به میرانجم (زمینه اراک) مجموعه نخست/به کوشش محمدحسین ناصر‌بخت، با همکاری رضا میرزایی، محمدرضا قلمبر، معصومه محمدی‌اصلی‌کوکشه.- ۱۳۸۱
۶۰. ج.۹. مجالس منسوب به میرانجم ۲ (زمینه اراک)/ به کوشش محمدحسین ناصر‌بخت، با همکاری رضا میرزایی، وحید ذاتی. چاپ اول: ۱۳۸۸
۶۱. دفتر تعزیه ۱۰/به کوشش داود فتحعلی‌بیگی، رجبعلی معینیان. ‏ /‏‫‏تهران: نمایش (انجمن نمایش)، ‏‫‏‏۱۳۸۸.
۶۲. امکانات فنی در تئاتر ایران (صحنه، نور، صدا، دکور، لباس و آکسوار) از تکیه دولت تا امروز (۱۲۵۰- ۱۳۸۵ شمسی)/ بابک شاه‌علیزادگان. تهران: موسسه فرهنگی‌هنری خانه تئاتر ایران‏‫، ۱۳۸۶‏-
۶۳. ج‍ن‍گ‌شع‍اع‌: ت‍ع‍زی‍ه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ک‌/ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍اک‍ی‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ پ‍ری‍س‍ا ک‍رم‌ رض‍ای‍ی‌ ‏ /ت‍ه‍ران‌: گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ن‍ر: م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ه‍ن‍ری‌، – ۱۳۸۱.
۶۴. ج‍ن‍گ‌ ت‍ع‍زی‍ه‌: از م‍دی‍ن‍ه‌ ت‍ا م‍دی‍ن‍ه‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ چ‍ه‍ل‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌)/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌؛ ب‍ا ه‍م‍ف‍ک‍ری‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا زارع‌ اش‍ک‍وری‌ ‏ /ت‍ه‍ران‌: ک‍ی‍وم‍رث‌، ۱۳۸۱.
۶۵. تعزیه‌های رضوی/به کوشش داوود فتحعلی‌بیگی، مهدی دریایی ؛ با همکاری محمدعلی سیفی. ‏ /تهران: نمایش، ‏‫‏۱۳۸۸.
۶۶. جنگ شهادت: مجموعه ۳۳ مجلس تعزیه/ به اهتمام زهرا اقبال‌(نامدار)؛ زیر نظر محمدجعفر محجوب. ‏ /تهران: سروش (انتشارات سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران)؛ شیراز: سازمان جشن هنر‏‫،۱۳۵۵ -‬‬‬‬‬‬
۶۷. جنگ شهادت/الکساندر خودزکو ؛ ترجمه و تدوین جعفر خمامی‌زاده. ‏ /رشت: نشر بلور، ‏‫‏‏‏۱۳۸۷.
۶۸. شاه غریب: پژوهشی در تغزیه‌های رضوی/ لاله تقیان، داوود فتحعلی‌بیگی. ‏ /تهران: نمایش‏‫، ۱۳۸۸.‬
۶۹. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ ت‍رک‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ن‍ص‍ور م‍ظف‍ری‌. ‏ /زن‍ج‍ان‌ : م‍ه‍دی‍س‌ ‏‫، ۱۳۸۴ -‬
۷۰. مجموعه مقالات آیینی سنتی/ به کوشش حمیدرضا اردلان. ‏ /تهران‏‫: نمایش (انجمن نمایش)‬‏‫، ۱۳۸۸.‮‬
۷۱. موسیقی و تعزیه در ایران/پژوهش و نگارش کیوان پهلوان، احمد حسینی. ‏ /تهران: آرون، ‏‫۱۳۸۷.‬‬
۷۲. بنفشه‌های سوگوار : پژوهشی در انطباق نسخ مجالس شبیه‌خوانی “ظهر عاشورا”/اردشیر صالح‌پور‏ /تهران: انتشارات حوا، ۱۳۸۵.
۷۳. امیرکبیر و ایران /آدمیت، فریـدون، تهـران، ۱۳۶۲ش،
۷۴. از صبا تا نیما/ آرین‌پور، یحیى، تهران، ۱۳۷۲ش،
۷۵. سفرنامه / نیبور، کارستن، ترجمه: پروزی رجبی ، انتشارات توکا تهران ۱۳۵۴
۷۶. مشاهدات سفر از بنگال به ایران /فرانکلین، ویلیام، ترجمه محسن جاویدان، مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی، تهران ۱۳۵۸
۷۷. شعر بی دروغ، شعر بی نقاب/ زرین‌کوب، عبدالحسین، تهران، ۱۳۶۳ش
۷۸. تاریخ ادبیات فارسی/ هرمان اته، ترجمه‌ی رضا زاده شفق، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب۱۳۵۶
۷۹. تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر/ ادوارد براون، ترجمه غلامرضا رشید یاسمی، تهران: ابن‌سینا۱۳۱۶
۸۰. بهار و ادب فارسی/ بهار ،محمدتقی بکوشش محمد گلبن، تهران: جیبی۱۳۵۵
۸۱. بنیاد نمایش در ایران/ ابوالقاسم جنتی عطایی، تهران: ابن‌سینا ۱۳۳۳
۸۲. سفرنامه کارستن نیبور، ترجمه پرویز رجبی، تهران: انتشارات توکا ۱۳۵۴
۸۳. مشاهدات سفر از بنگال به ایران/ ویلیام فرانکلین، ترجمه محسن جاویدان، تهران: مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی ۱۳۵۸
۸۴. شعر بی دروغ، شعر بی نقاب/ عبدالحسین زرین‌کوب، تهران: جاویدان ۱۳۶۳
۸۵. نه شرقی نه غربی-انسانی/ عبدالحسین زرین‌کوب‌، تهران: امیرکبیر۱۳۵۶
۸۶. شرح زندگانی من/ عبدلله مستوفی، تهران: زوار ۱۳۴۳
۸۷. زندگانی شاه عباس اول/ نصرالله فلسفی، تهران: دانشگاه تهران۱۳۵۳
۸۸. شیراز خاستگاه تعذیه /همایونی، صادق، شیراز: بنیاد فارس شناسی ،۱۳۷۷
۸۹. ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌/ ح‍س‍ن‌ م‍ش‍ح‍ون‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ار ش‍ک‍وف‍ه‌ ش‍ه‍ی‍دی، ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ش‍ر ن‍و‏‫، ۱۳۸۰
۹۰. ‏‫The women of Karbala: ritual performance and symbolic discourses in modern Shi’i ‭Islam‏‫‭‭\ edited by Kamran Scot Aghaie./ Austin: University of Texas press, 2005 = 1384
۹۱. The miracle play of Hasan and Husain/ ‎collected from oral tradition by Lewis Pelly; revised with
۹۲. explanatory notes by Arthur N. Wollaston‬/ ‎[new edition]‬/ ‎London‬: ‎H. Allen‬, ‎۱۸۷۹ = ۱۲۵۸‬.
۹۳. The martyrdom of Muslim: two scenes from the miracle play of Hasan and Husain/ ‎collected from oral
۹۴. tradition by Lewis Pelly‬/ ‎Shiraz‬: ‎Festival of Art Publication‬, ‎۱۹۷۰ = ۱۳۴۹‬.
۹۵. Horse of Karbala: Muslim devotional life in India/ ‎David Pinault‬/ ‎New York‬: ‎Palgrave‬, ‎۲۰۰۱ = ۱۳۸۰‬.
۹۶. Theatre Persan: choix de Teazies/ ‎Aleksander B. Chodzko‬/ ‎Teheran‬: ‎Imperial organizatiion for social services‬, ‎۱۹۷۶ = ۱۳۵۵‬.
۹۷. The book of Iran: religious mourning ceremonies in Iran/by Mohammad Sadegh Farbod;translated by Ali
۹۸. khazaee Far./ Tehran: Alhoda International publication، ‏‫۱۳۸۵‬، ‏‫= ۲۰۰۶ م.‬
۹۹. A comparative study of Abraham’ s sacrifice in Persian passion plays and western mystery plays/ ‎by
۱۰۰. Mehdi Forough‬/ ‎Tehran‬: ‎Ministry of Culture and Arts Press‬, – ۱۳ = [ – ]۱۹.
۱۰۱. Religions et philosophies dans l’Asie centrale/ ‎Gobineau‬/ ‎۴e ed‬: ‎]Paris‬]: ‎Gallimar‬, ‎۱۹۳۳ = ۱۳۱۲‬.
۱۰۲. Les religions et les philosophies dans l’Asie Centrale/ ‎Compte de Gobineau‬/ ‎Paris‬: ‎G.Gres et cie‬, ‎۱۹۲۸ = ۱۳۰۷‬.
۱۰۳. ‎The tragedy of Imam Hussein (AS): from the book “The religious music of Iran”/ ‎by M.T.Massoudieh; /edited and itroduction by Clive Barker; translated by Reza Alemohammed‬/ ‎London‬: ‎Book Extra‬, ۱۳۷۸= ۱۹۹۹.
۱۰۴. Tazija achiitisch persisches passionsspiel/ ‎Parviz Mamnoun‬/ ‎Wien‬: ‎Notring‬, ‎۱۹۶۷ = ۱۳۴۶‬.
۱۰۵. ‎The Islamic drama=Taziyah‬/ ‎Jamshid Malekpour; [forword by Don Rubin]‬/ ‎London‬: ‎Frank Cass‬, ‎۲۰۰۴ = ۱۳۸۳‬.
۱۰۶. The twelver shia as a muslim minority in India‏‫‭ : pulpit of tears‏‫‭\ Toby M. Howarth./ ‏‫‭London‏‫‭: Routledge,2005=1384.
۱۰۷. The women of Karbala: ritual performance and symbolic discourses in modern Shi’i ‭Islam‏‫‭‭\ edited by
۱۰۸. Kamran Scot Aghaie./ Austin: University of Texas press, 2005 = 1384.