انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مفاهیم و مصداقهای معنویت در میان سرخپوستان آمریکا

برگردان: مجتبی ترکاشوند

 

اعتقادات مذهبی، آداب و رسوم و اشیاء مقدس که در این متن معرفی می¬شوند، نزد اقوام مختلف کانادا گوناگون و متفاوت است. به خوانندگان پیشنهاد می¬شود برای جمع¬آوری اطلاعات تکمیلی در مورد آداب و رسوم و مفهوم اشیاء آیینی هر قوم به پیشکسوتان قبایل و اقوام هر منطقه مراجعه کنند.

Manaviat-dar-Sorkhpoostan

این مطلب متعلق به ویژه نامه گذری بر تاریح و فرهنگ افق های دور است