انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فراغت در شهر؛ بررسی موردی گذران اوقات فراغت در مجموعه ائل گؤلی شهر تبریز با تأکید بر پیک نیک شبانه(۵)

بخش پنجم و پایانی

در فصل دوم درباره ی مؤلفه های پیک نیک مطالبی بیان نمودیم. در این بخش به بررسی این مؤلفه ها در پیک نیک های شبانه ی ائل گؤلی می پردازیم.

در ائل گؤلی به بهترین وجه شاهد حضور عناصر آب ، سبزی ، زمین مناسب، امکانات بهداشتی، امکانات بازی و سرگرمی و هوای خوب هستیم. یکی دیگر از عناصر پیک نیک ایرانی وجود نور و آفتاب است. بدین ترتیب سهم نورپردازی در تشویق خانواده ها به پیک نیک شبانه در ائل گؤلی آشکار می شود. دیگر مؤلفه ی پیک نیک ایرانی، نزدیکی و تجانس با افرادی از گروه اجتماعی مشابه است. در این زمینه لازم است توضیحاتی با تکیه بر یافته های میدانی ارائه شود.با مشاهده ی مدل اتوموبیل ، ابزار و وسایل پیک نیک، تغذیه و میزان پول هزینه شده برای استفاده از فعالیت های متنوع تفریحی در مجموعه ، به خصوص در شهر بازی ، می توان دریافت که خانواده های شرکت کننده در پیک نیک غالباً از قشر متوسط و متوسط به پائین هستند. کمتر پیش می آید که خانواده های مرفه، پیک نیک شبانه در ائل گؤلی را برای گذران فراغت خود ترجیح دهند. هم سطح بودن مردم باعث به وجود آمدن نوعی تجانس و نزدیکی می شود.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۸۰۰۵ (۱)