انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جنبشی که به انقلاب تبدیل شد

کتاب جدید ناصر عظیمی، عضور شورای عالی انسان‌شناسی و فرهنگ و پژوهشگر حوزه گیلان‌شناسی، با عنوان «جنبشی که به انقلاب تبدیل شد (از مبارزه علیه اشغالگران تا تاسیس جمهوری در گیلان)» از سوی انتشارات سپیدرود منتشر شده است.

این کتاب «حاصل بیست سال پژوهش نویسنده در زمینۀ تاریخِ جنبش و انقلاب جنگل است که پس از فراز و فرودهای بسیار و تصحیح و تکمیل های گوناگون، اکنون به شکلی کاملاً جدید و با نگاهی نوین انتشار می یابد … کتاب حاضر روایتی ست نو، مبتنی بر آخرین اسناد و دیدگاه هایی که نویسنده از این رخدادِ بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران به دست داده است».

در فایل زیر می‌توانید پیشگفتار نویسنده را دریافت کنید.

جنبشی که به انقلاب تبدیل شد