انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بازتاب هایی از دین مهرپرستی در فولکولور مردم منطقه سهند

تصویر: ورودی معبد روستای ورجوی، مراغه (عکس از اصغر ایزدی جیران)

از آنجا که فولکولور مردم جلوه های گوناگونی از داستان ها، تاریخ را در خود جای داده است که به نوعی می توان تاریخ شفاهی از آن یاد کرد، در این مقاله بر آن هستیم که مهم ترین بازتاب های مهرپرستی را در فولکولور مردم سهند (مراغه) نشان دهیم.برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید :

۱۹۱۳۸