انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

هویت

فرهنگ و هویت

در فضایی شلوغ وپراز،ازدحام کتاب و مقاله درحوزه انسانشناسی ،کتاب چارلز لیندولم به طرز شگفت انگیزی…