انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

سینما

هستی آیینه

گفتگوی آرش سنجابی با محمدرضا اصلانی ناشر: اختران کتاب هستی آیینه درواقع تمام وجوه زندگی محمدرضا…