انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

آزما

در این رده، مقالات نشریه «آزما» براساس همکاری رسمی و مشترک با انسان‌شناسی و فرهنگ بازنشر می‌شوند.

قربانی

هیچ‌وقت مادرم را نشناختم. زمانی که بسیار کوچک بودم، او رفته بود. خانواده‌ام داستان‌هایی از او برایم…

دو پرنده

دنیل اَبی1 کف آشپزخانه چمباتمه زده بود، پیکر بزرگ او جلوی آفتاب دم غروب را که از پنجره‌ی پشت سرش…