انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

آزما

در این رده، مقالات نشریه «آزما» براساس همکاری رسمی و مشترک با انسان‌شناسی و فرهنگ بازنشر می‌شوند.

هستی آیینه

گفتگوی آرش سنجابی با محمدرضا اصلانی ناشر: اختران کتاب هستی آیینه درواقع تمام وجوه زندگی محمدرضا…

بازی

زن سرخ شده بود. هنوز روسری سرش بود. گوشه‌های روسری را از دور گردن، پشت سرش گره زده بود. مرد داشت…