انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن(نمونه موردی موسیقی مناسک عروسی در لرستان)

چکیده

بررسی فیلم هایی که در فاصله ۱۳۷۰- ۱۳۹۰ از مناسک عروسی در لرستان تهیه شده، در کنار داده های دیگر میدانی و… حکایت از دگرگونی وسیع موسیقی عروسی این منطقه تحت تاثیر موسیقی کُردی و فارسی دارد. مفاهیم سنتی انسان شناسی و مردم شناسی درباره تاثیرپذیری فرهنگ ها بر یکدیگر، همچون فرهنگ پذیری [acculturation]، اشاعه [diffusion] و…، برای توضیح تاثیر گذاری و تاثیر پذیری فرهنگ های معاصر از یکدیگر کافی نیست، بلکه این دگرگونی ها را باید در چارچوب نظریات جهانی شدن تحلیل کرد زیرا اولا این روندها سرعت بسیار بیشتری دارد، ثانیا ناشی از انقلاب تکنولوژیکی در عرصه ارتباطات (گسترش رسانه های فارسی و کردی، لوح فشرده، کامپیوتر و..) است، ثالثا آنچه تحت عنوان موسیقی کردی و فارسی در لرستان عرضه می شود خود متأثر از جهانی شدن است، نوع سازها و آهنگ هایی که نواخته می شود با موسیقی بومی ایرانی متفاوت می باشد. نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی لرستان با کُرد و فارس عامل تسهیلگر و بسترساز برای ظهور پیامدهای جهانی شدن در قالب موسیقی های شاد کردی و فارسی در این منطقه بوده است، جهانی شدن منحصر به گسترش فرهنگی خاص در سراسر جهان (غربی شدن) نیست بلکه یک دگرگونی پیچیده و چند سویه در سطح جهان است که ناشی از رهایی فرهنگ از قید مکان به واسطه انقلاب اطلاعات و ارتباطات در دو جهان مجازی و واقعی می باشد.

واژگان کلیدی: جهانی شدن، دو جهانی شدن، سرزمین زدایی، موسیقی، عروسی، لری، کُردی، فارسی

ادامه مقاله در فایل پیوست:

۱۳۵۲۱