انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پاورپوینت: انسان شناسی صدا و موسیقی

این یادداشت کوتاه تلاشی است برای مشخص کردن معیار یا معیارهایی که موضوعات و مفاهیم اشاره شده در این PowerPoint بر اساس آنها نقد و تحلیل شده است. این معیار به صورتی صریح و خلاصه تفکیک بنیادین میان کاربرد و کارکرد است و به زبانی دیگر تفکیک میان:

گزارشی از انسان شناسی صدا و موسیقی – ارائه ای برای کلاس نقد نظریه های انسان شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

این یادداشت کوتاه تلاشی است برای مشخص کردن معیار یا معیارهایی که موضوعات و مفاهیم اشاره شده در این PowerPoint بر اساس آنها نقد و تحلیل شده است. این معیار به صورتی صریح و خلاصه تفکیک بنیادین میان کاربرد و کارکرد است و به زبانی دیگر تفکیک میان:

۱ – لحظه عملی پدیدار شدن موسیقی و تاثیرحسی و واقعی آن بر مجموعه ها و افراد انسانی از یک طرف و

۲- مجموعه ای از ساختارها، تعاریف گفتمانی، خط کشی ها و تعیین کردن حد و مرزهای ذهنی میان انواع ژانر های موسیقی از طرف دیگر.

بنابراین بخش زیادی از اسلایدهای این ارائه بر اساس این تکفیک و اهمیت دادن به محک نقادانه اولویت کاربرد بر کارکرد تنظیم شده اند. در اینجا و قبل از شروع ارائه به سرفصل ها و جهت گیری های اصلی ای که در این ارائه و بر مبنای این تفکیک، طرح می شوند، اشاره می کنم:

۱- در ارائه مدل مقدماتی بنیان های تاثیرگذار و واقعی ریتم، حیات و خلسه که به شکلی بالقوه در هر ژانر موسیقایی وجود دارد (اسلاید یک مدل مقدماتی).

۲- اهمیت روش های مردم نگارانه و با جهت گیری های عملی گوناگون (مانند حفظ میراث زنده موسیقیایی و…) در شکل گیری تدریجی اتنوموزیکولوژی و جدایی نسل دوم موزیکولوژیست های تطبیقی (مانند آلن لومکس) از سنت های مطالعه کتابخانه ای و طبقه بندی آرشیوی (اولین اسلاید جهت گیری های کلی در مطالعه موسیقی – ۲ ).

۳- در توضیح جنبه های عملی تحلیل پدیدارشناسانه موسیقی (دومین اسلاید جهت گیری های کلی در مطالعه موسیقی – ۲ ).

۴- در توضیح شکاف میان سنت کارکردی انسان شناسی موسیقی آلن مریام و جرج هرزاگ و رویکردهای میان رشته ای درگیر با زندگی روزمره، تجربه های زیسته و تاریخ فرهنگی هنرمندان و مخاطبان موسیقی (سومین و چهارمین اسلاید جهت گیری های کلی در مطالعه موسیقی – ۲ ).

۵- در نقد نگاه های سوبژکتیو، زبان شناختی و متن گرا به پدیده زنده موسیقی (اولین اسلاید جهت گیری های کلی در مطالعه موسیقی – ۳ ).

۶- رسیدن به تعریفی متفاوت از ذهن و در نسبت اش با واقعیت ناخودآگاه و عینی حیات و ریتم جاری در موسیقی (دومین اسلاید جهت گیری های کلی در مطالعه موسیقی – ۳ ).

۷- در شکل گیری موسیقی و زبان آهنگین توسط واقعیت های موسیقایی غیرقابل شنیدن اما مرتعش درآکوستیک و زیست بوم (اسلایدهای مفاهیم میان رشته ای جهت دهنده به مطالعات انسان شناختی موسیقی).

۸- در نقد تفسیرهای ذهنی مطلق گرا از کلیت موسیقی آوانگارد، پاپ و واکنش مخاطبان موسیقی پاپ (اسلاید های نقد).

۹- در تاکید بر همکاری مشترک انسان شناس و موسیقی دان و با ترسیم زمینه های کاربردی و واقعی همکاری آنها (اسلاید های کاربرد).

۱۰- در تاکید بر موسیقی درمانی و لزوم بازتفسیر متون کهن برمبنای بنیادهای عملی و علمی ارتقای کیفیت زندگی و حیات (اسلاید های کاربرد).

در اینجا به این نکته اشاره شود که بخشی قابل توجه از این PowerPoint خلاصه و برداشتی است آزاد از نوشتارهای صفحه انسان شناسی صدا و موسیقی سایت انسان شناسی و فرهنگ. بنابراین لازم است به صورت ویژه از آقای دکتر فکوهی، آقای حامد جلیلوند و آقای محسن شهرنازدار که در فراهم آوردن و تهیه نوشتارهای این مجموعه و در کنار سایر نویسندگان این مجموعه، نقش اصلی را بر عهده داشتند، تشکر ویژه داشته باشم.

برای دیدن فایل پاورپوینت کلیک کنید:

۲۶۷۱۲