انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نقش معماری و فضای مدرن شهرک فرهنگیان بر روابط میان افراد

مقدمه :
رابطه ی میان انسان و فضا، رابطه ای متقابل است. در این میان خانه اولین فضایی است که انسان در بدو ورود خود به دنیا با آن مواجه می شود. خانه مهمترین و حیاتی ترین فضای زیست نه تنها برای انسان بلکه حتی برای سایر جانوران است. خانه در گذشته مهمترین فضای معماری بود که بیشترین انطباق را با خصوصیات، پدیده ها و عوامل محیط طبیعی داشت و بدین صورت بود که قادر بود در فصول مختلف خود را با شرایط محیطی وفق دهد. از طرف دیگر در ساخت این خانه ها به عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه می شده است و خانه عرصه ای خصوصی و یا نیمه خصوصی برای رد و بدل کردن اطلاعات و شکل گیری روابط خانوادگی بوده است و از طریق مطالعه ی نحوه ی شکل گیری فضاها، تقسیم بندی آنها، نوع و … می توان به اطلاعات زیادی در مورد روابط خانوادگی و … دست یافت. خانه را می توان ظرف فضایی و مکانی دانست که کودک در آن رشد می یابد، تأثیر زیادی بر شکل گیری شخصیت فردی یا حتی فرهنگی او دارد. فضایی که با ساختی سنتی یا مدرن اثرات مجزای خود را خواهد گذاشت. خانه های سنتی در تطابق با محیط زندگی و فرهنگ سنتی حاکم بر منطقه ای خاص، ساخته می شدند و بدین ترتیب با توجه به منعطف بودن فرهنگ و محیط، خانه نیز جنبه ای منعطف و ارگانیک پیدا می کرد.

Email: malihedargahi@yahoo.com

 

برای خواندن این تحقیق درسی به طور کامل در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۲۵۰۹.doc 613.5 KB