انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

منابع و ماخذ سبک زندگی

الف) منابع فارسی

۱- اباذری، یوسف و کاظمی، عباس،۱۳۸۳، زندگی روزمره و مراکز خرید در شهر تهران، نامه انسان شناسی، شماره ۶، پاییز و زمستان.

۲- اباذری،یوسف. و چاوشیان، وحید.۱۳۸۱ ، طبقه اجتماعی تا سبک زندگی : رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی ، نامه علوم اجتماعی شماره ۲۰، صص ۲۷- ۳.

۳- ابوالحسن تنهایی، حسین. وخرمی، شمسی.،۱۳۸۸، بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دینی و سبک زندگی بر اساس نظریه و روش گافمن، مطالعه موردی کرمانشاه، سال ۱۳۸۸، فصلنامه پژوهش اجتماعی بهار ۱۳۸۹؛۳(۶):۱۹-۴۱.

۴- استوری، جان، ۱۳۸۵، مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، تهران: نشر آگه.

۵- آزاد ارمکی، تقی. و شالچی، وحید، ۱۳۸۴ ، جهان ایرانی: مسجد و کافی شاپ ، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطا ت ،سال ۱، شماره ۴.

۶- آزاد ارمکی، تقی، چاوشیان، حسن،۱۳۸۱، بدن به مثابه رسانه هویت، مجله جامعه شناسی ایران دوره چهارم، شماره ۴

۷- باکاک. ر.، ۱۳۸۱ ، مصرف ، ترجمه خسرو صبری، تهران: انتشارات شیرازه.

۸- بحرانی شعله.، سروش، مریم. و حسینی، مریم.،۱۳۹۰، مقایسه جنسیتی رابطه رسانه ‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز،فصلنامه مطالعات ملی ، پاییز ۱۳۹۰؛ ۱۲(۳ (۴۷)).

۹- برهانی، ف.، عباس زاده، ع.، کهن، س.، گلشن، م. و ا. درتاج رابری، ۱۳۸۶ ، بررسی رابطه سبک زندگی و شاخص توده بدنی در جوانان شهر کرمان، پژوهش پرستاری دوره ۲، شمار ه های ۶ و ۷، صص.۶۵-۷۲.

۱۰- بنت، اندی،، فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، تهران، نشر اختران، چاپ اول.

۱۱- بودریار، ژان (۱۳۹۰)، “جامعه مصرفی، اسطوره¬ها و ساختارها”، ترجمه پیروز ایزدی، نشر ثالث، چاپ سوم.

۱۲- بوردیو، پی¬یر، ۱۳۹۰، تمایز: نقد اجتماعی قضاوت ذوقی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث.

۱۳- بوردیو،پی¬یر، ۱۳۸۰، نظریه کنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار.

۱۴- پرستش، شهرام. ،رضایی، احمد.، کرمی، امین.، ۱۳۸۵، بررسی رابطه سبک زندگی و اسلوب نوشتاری صادق هدایت در میدان تولید ادبی ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات زمستان ۱۳۸۵؛۲(۷):۱۱۵-۱۳۷.

۱۵- توسلی، غلامعباس توسلی، ۱۳۸۳، تحلیلی از اندیشه پیر بوردیو درباره فضای منازعه آمیز اجتماعی و نقش جامعهشناسی”، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره۲۳، ۲۵-۱.

۱۶- جمشیدیها، غلامرضا، پرستش، شهرام(۱۳۸۶)، دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی یر بوردیو، نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۰

۱۷- جنگینز، ریچارد (۱۳۸۵)، پی یر بوردیو، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، نشر نی، تهران

۱۸- چاوشیان، حسن، ۱۳۸۱، سبک زندگی و هویت اجتماعی :مصرف و انتخاب های ذوقی به عنوان تمایز و تشابه اجتماعی در دوره مدرنیته متاخر، رساله دکترا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه نهران.

۱۹- حاجیانی، ابراهیم (۱۳۸۷): الگوهای سبک زندگی ایرانیان، معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی.

۲۰- حسینی، سیّد ابوالقاسم، ۱۳۸۷، سبک و روش زندگی استاندارد و نقش آن در تأمین سلامت بدنی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان، تهران: نشر قطره.

۲۱- حسینی رودبارکی، سکینه بیگم، ۱۳۸۷، بررسی تغییرات سبک زندگی در جامعه روستایی (مطالعه موردی روستای آهنگر محله از توابع گرگان، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه توسعه روستایی.

۲۲- حمیدی، نفیسه. و فرجی، مهدی. ، ۱۳۸۷، سبک زندگی و پوشش زنان در تهران، تحقیقات فرهنگی ایران بهار ۱۳۸۷؛ ۱(۱ (پیاپی ۱)):۶۵-۹۲.

۲۳- خادمیان ، طلیعه، ۱۳۸۸، سبک زندگی و مصرف فرهنگی: مطالعه ای در حوزه جامعه شناس فرهنگی و دیباچه ای بر سبک زندگی فرهنگی ایرانیان، تهران :جهان کتاب.

۲۴- خواجه نوری، بیژن .هاشمی، سمیه. و روحانی، علی.، ۱۳۸۹، سبک زندگی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز)، فصلنامه مطالعات ملی ،زمستان ۱۳۸۹؛ ۱۱(۴ (۴۴)).

۲۵- دانشوری نسب، عبدالحسین، ۱۳۸۲، مطالعه تطبیقی شیوه زندگی روستاییان ساکن دردو روستای گلشن واحمدآباد، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مردم¬شناسی.

۲۶- دوبور، گی (۱۳۸۲)، جامعه نمایش، ترجمه بهروز صفدری، تهران: نشر آگاه.

۲۷- ذکایی، محمدسعید،۱۳۸۱، خرده فرهنگ، سبک زندگی و هویت؛ رشد آموزش علوم اجتماعی؛ شماره‌ی ۲۰؛ ص ۲۰ تا ۲۷.

۲۸- ربانی، ر. و ح. شیری ،۱۳۸۸ ، اوقات فراغت جوانان در تهران : بررسی جامعه شناختی الگوهای گذران اوقات فراغت جوانان در تهران ،فصلنامه تحقیقات فرهنگ ، ی سال دوم، شماره ۸، صص -۲۰۹-۲۴۲ .

۲۹- رسولی، محمد رضا، ۱۳۸۲، بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیو ن، تهران ،مرکز تحقیقات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۳۰- رفعت جاه، مریم. ،۱۳۸۶، هویت انسانی زن در چالش آرایش و مد ، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ،سال نهم، شماره ۳۸، صص۱۳۵-۱۷۱.

۳۱- رفعت جاه، مریم، ۱۳۸۷، تاثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان شاغل، مطالعات فرهنگی و ارتباطات بهار ۱۳۸۷; ۴(۱۱):۱۳۹-۱۶۰.

۳۲- زیمل، جورج، ۱۳۷۲، کلانشهر و حیات ذهنی، نامه علوم اجتماعی، جلد دوم، شماره ۳(۶)، صص۶۶-۵۳.

۳۳- زیمل، جورج، ۱۳۷۳، پول در فرهنگ مدرن، ارغنون، جلد پاییز، شماره ۳، صص۳۳۸-۳۲۵.

۳۴- سرایی، حسن، پورجبلی، ربابه، ۱۳۸۶، بررسی مقایسه ای سبک زندگی دو قوم کرد و آذری، مورد مطالعه قوم کرد و آذری شهر ارومیه ، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۳، صص.۸۶-۱۱۴.

۳۵- شالچی وحید .۴ ۱۳۸ ، بررسی دو سبک زندگی متخالف (اسلام گرای انقلابی و پسا مدرن )، تهران: رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۳۶- شربتیان، محمدحسن، ۱۳۸۰، مطالعه تطبیقی شیوه زندگی هنر جویان پسر ۱۸ تا ۲۵ ساله فرهنگسراهای بهمن وامیرکبیر ، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مردم¬شناسی.

۳۷- شیخی ینگجه، امید، ۱۳۸۷، بررسی مناسبات نسلی از منظر سبک های زندگی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه-شناسی.

۳۸- صمیمی ، رقیه و دیگران ،۱۳۸۵، ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان، نشریه پرستاری ایران زمستان ۱۳۸۵; ۱۹(۴۸):۸۳-۹۳.

۳۹- عابدی اردکانی ،محمد، ۱۳۹۰، رابطه «عزت نفس» میزان گرایش جوانان به سبک زندگی غربی «مطالعه موردی: جوانان یزدی» ، فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تابستان ۱۳۹۰; ۴۱(۲):۲۳۳-۲۵۲.

۴۰- فاضلی ، محمد، ۱۳۸۷، تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه دانشجویی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی سال اول، شماره ۱، پاییز ، ص ص ۱۹۸-۱۷۵.

۴۱- فاضلی ،محمد صادق ،۱۳۸۲،مصرف و سبک زندگی ،قم :صبح صادق

۴۲- فاضلی ،نعمت اله، ۱۳۸۷، مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن)، فصلنامه تحقیقات فرهنگی فرهنگی ،سال اول، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۶ ،صص ۶۳.

۴۳- فکوهی، ناصر،۱۳۸۷، خرده فرهنگ های اقلیتی و سبک زندگی، روندها و چشم اندازها، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،سال اول، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۶ ، ص ص ۱۷۴ – ۱۴۳.

۴۴- فیاض بخش ، احمد و دیگران، ۱۳۹۰، استفاده از اینترنت و سلامت در دانشجویان: بررسی آگاهی، نگرش، و سبک زندگی مرتبط با اینترنت، فصلنامه حکیم تابستان ۱۳۹۰; ۱۴(۲):۹۶-۱۰۵.

۴۵- کاویانی، محمد، ۱۳۹۰، کمّی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی، روان‌شناسی و دین، سال چهارم، شماره‌ی دوم.

۴۶- کریم خان زند، ح، ۱۳۷۵، بررسی روند تجمل‌گرایی در ایران: سال های ۱۳۶۲-۱۳۷۵، تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.

۴۷- گافمن، اروین، ۱۳۹۱، نمود خود در زندگی روزمره، ترجمه مسعود کیانپور، تهران، نشر مرکز، چاپ اول.

۴۸- گوشبر، فرهاد، ۱۳۸۴، طبقه اجتماعی و سبک زندگی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه¬شناسی.

۴۹- الگوهای سبک زندگی ایرانیان ( مجموعه مقالاتی درباره سبک زندگی)، ۱۳۸۸، تهران:مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

۵۰- گیدنز ،آنتونی، ۱۳۷۷، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز.

۵۱- گیدنز، آنتونی، ۱۳۷۸، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران:نشر نی

۵۲- محمد پور، احمد و بهمنی، مریم (۱۳۸۹)، «زنان، پاساژ و مصرف نشانه ها»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال۱۲، شماره ۴۷.

۵۳- محمدی تلوار، ستار، ۱۳۸۷، تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی(مطالعه موردی جوانان شهر سنندج)، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه¬شناسی.

۵۴- مرادی، سجاد (۱۳۸۷)، «تحلیل جامعه‌شناختی الگوهای مصرف»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمد عبداللهی، دانشگاه علامه‌طباطبایی.

۵۵- مهدوی کنی، محمد سعید،۱۳۸۷، دین و سبک زندگی ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق.

۵۶- مهدوی کنی، محمدسعید، ۱۳۸۷،مفهوم «سبک زندگی» و گستره آن در علوم اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،سال اول، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۶ ، ص ص ۲۳۰ – ۱۹۹.

۵۷- مهدوی نژاد، محمد جواد ،۱۳۸۸، تهران و سبک زندگی شهری، به سفارش مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران: موسسه نشر شهر .

۵۸- مهدوی نژاد، محمد جواد،۱۳۸۸،سبک زندگی پایدار ، به سفارش مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران: موسسه نشر شهر.

۵۹- میرزایی ،حسین، امینی¬، سعیده، ۱۳۸۵ ،تحلیل محتوای پیامهای بازرگانی تلویزیونی با تاکید بر طبقه اجتماعی و سبک زندگی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات پاییز ۱۳۸۵; ۲(۶):۱۳۵-۱۵۳.

۶۰- نوری، صبا، ۱۳۸۸، معرفی کتاب فرهنگ و زندگی روزمره، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۱۶، تیر.

۶۱- وبلن، تورشتاین، ۱۳۸۳، نظریه طبقه تن آسا، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.

۶۲- هندری، ال. بی و دیگران ،۱۳۸۱، اوقات فراغت و سبک¬های زندگی جوانان، ترجمه مرتضی ملانظر و فرارزککولی دزفولی ، سازمان ملی جوانان، تهران: نسل سوم.

۶۳- هولمز، ماری، ۱۳۸۹، جنسیت در زندگی روزمره ترجمه‌: محمدمهدی لبیبی، شرکت نشر نقد افکار، چاپ اول.

۶۴- باینگانی، بهمن، ایراندوست، سید فهیم، احمدی سینا، ۱۳۹۲، سبک زندگی از منظر جامعه¬شناسی:مقدمه ای بر شناخت و واکاوی مفهوم سبک زندگی، فصلنامه پژوهشکده مطالعات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شماره ۷۷.

 

منابع انگلیسی:

 

۱- Ahuvia. Aaron, Carroll. Barbara and Yang. Yi, 2006, CONSUMER CULTURE THEORY AND LIFESTYLE SEGMENTATION, Innovative Marketing, Volume 2, Issue 4.

۲- Allen. Douglas E, 2002, “Toward a Theory of Consumer Choice as Sociohistorically Shaped Practical Experience: The Fits-Like a Glove (FLAG) Framework”, Journal of Consumer Research, 28 (4), 515-32.

۳- Ansbacher. H.L, 2001, “Lifestyles: a Historical and Systematic Review”, Journal of Individual Psychology.

۴- Arnould. Eric J and Craig. Thompson, 2005, “Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research”, Journal of Consumer Research, 31 (March), 868-82.

۵- Attfield, Judy, 2000, Wild Things: The Material Culture of Everyday Life, Oxford. New York, Berg publisher.

۶- Awan, F. and D Gauntlett (2013) ‘Young People’s Uses and Understandings of Online Social Networks in Their Everyday Lives’, Young, 21 (2): 111-132. Bennett, T. and D. Watson (eds.) (2002) Understanding Everyday Life, Oxford: Blackwell.

۷- Bell, David, Hollows, Joanne, 2005, Ordinary Lifestyles: Popular Media, Consumption and Taste, Open University Press.

۸- Bell, David, Hollows, Joanne, 2006, Historicizing Lifestyle: Mediating Taste, Consumption and Identity from 1900s t0 1970s, Ashgate Publishing Limited, UK.

۹- Bennett. Andy, 2005, Culture and Everyday Life, sage.

۱۰- Benson, Michaela, O’Reilly, Karen, 2009, Lifestyle Migration: Expectations, Aspirations and Experiences, Ashgate Publishing Limited, England.

۱۱- Berger, A. A. (2000) Bloom’s Morning: Coffee, Comforters and the Secret Meaning of Everyday Life, San Jose: Authors Choice. Berger, P. (1963) An Invitation to Sociology, Harmondsworth: Penguin, pp. 11-36.

۱۲- Blyton. Paul, Blunsdon. Betsy, Reed. Ken and Dastmalchian. Ali, 2010, Ways of Living Work, Community and Lifestyle Choice, PALGRAVE MACMILLAN.

۱۳- Bocock. R, 1992, “Consumption and Lifestyles”, In Robert Bocock & Kenneth.

۱۴- Bögenhold. Dieter, 2001, Social Inequality and the Sociology of Life Style: Material and Cultural Aspects of Social Stratification, AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY, Vol. 60, No. 4.

۱۵- Bourdieu, Pierre.1984. “Distinction.” Translated by Richard Nice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

۱۶- ¬¬¬¬¬¬¬¬Bourdieu, Pierre.1989. The Logic of Practice. Translated by Richard Nice. Stanford, CA: Stanford University Press

۱۷- C.Cockerham William .2005. “Health lifestyle Theory and the Convergence of Agency and Structure.” Journal of Health and Social Behavior 46:51-67.

۱۸- C.Cockerham William, Rutten Alfred, Abel Thomas. 1997. “Conceptualizing Contemporary Health Lifestyles: Moving beyond Weber.” The Sociological Quarterly 38:321-342.

۱۹- Cahill, Dennis J., 2006, Lifestyle Market Segmentation, The Haworth Press.

۲۰- Chaney, David, 1996, Lifestyle, Rutledge.

۲۱- Chaney. David, 2002, Cultural Change and Everyday Life, PALGRAVE.

۲۲- Chapin, F. Stuart, Jr. (1974). Human activity patterns in the city: Things people do in time and space. New York: John Wiley & Sons. – Lifestyle exposure theory.

۲۳- Clark, David. (1988). an analysis of guardian effectiveness in the prevention of residential burglary. Ph.D. Dissertation. State University of New York at Albany.

۲۴- Clarke, Ronald & Felson, Marcus. (1993). Routine activity and rational choice. London, England: Transaction.

۲۵- Clemens. Ch, 2000, Theories of (Management?) Fashion; the Contributions of, Veblen, Simmel, Blumer, and Bourdieu, Copenhagen Business School.

۲۶- Cockerham, William C., Abel, Thomas and Lüschen, Günther (1993). Max Weber, Formal Rationality, and Health Lifestyles: The Sociological Quarterly, Vol. 34, No. 3, pp. 413-428.

۲۷- D. Walter, Glenn, 1990, The criminal lifestyle: patterns of serious criminal conduct, Sage publication, University of Michigan.

۲۸- D. Walters, Glenn, 2006, Life Style Theory: past, present and future, Nova Science publisher, NewYork.

۲۹- Edwards. Monica Leigh, 2009, TRANSFORMING IMAGES: MEDIA, SEXUALITY AND EVERYDAY LIFE, a dissertation submitted to the faculty of the graduate school in candidacy for the degree of doctor of philosophy in sociology, Loyola University Chicago.

۳۰- Evanse. D & T. Jackson,2007, Towards a Sociology of Sustainable Lifestyles.University of Surrey.

۳۱- Featherstone. M, 1991, Consumer Culture & Postmodernism. London, Sage Publication.

۳۲- Felson, Marcus & Gottfredson, Michael. (1984). “Social indicators of adolescent activities near peers and parents.” Journal of Marriage and the Family 46, 709-714.

۳۳- Felson, Marcus. (1994). Crime and everyday life: Insights and implications for society. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press.

۳۴- Felson, Marcus. (1995). Those who discourage crime. In John Eck & David Weisburd (Eds.), Crime and place. Monsey, NY: Criminal Justice Press. – Lifestyle exposure theory.

۳۵- Frohlich. K & L. Potvin,1999, “Collective Lifestyles as the Target for Health Promotion”, Canadian Journal of Public Health.

۳۶- Garofalo, James. (1987). Reassessing the lifestyle model of criminal victimization. In

۳۷- Giddens. Antony, 1985, The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration. Cambridge, Polity Press.

۳۸- Goffman. Erving, 1959, THE PRESENTATION OF SELF IN EVERYDAY LIFE, DOUBLEDAY ANCHOR BOOKS, DOUBLEDAY & COMPANY,, INC. CARDEN CITY, NEW YORK.

۳۹- Gould, Terry, 2000, The lifestyle: a look at the erotic rites of swingers, Firefly Books.

۴۰- Gronow J. 1997, The Sociology of Taste. London: Routledge.

۴۱- Gust. I, 2004, Strategies to Promote Sustainable Consumer Behavior the use of the Lifestyle Approach. Lund University International Masters Programmed in Environmental Science.

۴۲- Haavio-Mannila. Elina, Kontula. Osmo, Rotkirch. Anna. 2002. Sexual Lifestyles in the Twentieth Century: A Research Study, Palgrave Publishers Ltd.

۴۳- Haney, David (1996), Lifestyle, Rutledge. aterson, Mark (2006), Consumption and everyday Life, Routledge.

۴۴- Hansen, Emily, Easthope, Gary, 2007, Lifestyle in Medicine, Routledge.

۴۵- Highmore. Ben, 2002, Everyday Life and Cultural Theory: An Introduction, Routledge.

۴۶- Holmes. Mary, 2007, GENDER AND EVERYDAY LIFE, Routledge.

۴۷- Holt. Douglas B, 1997, “Poststructuralist Lifestyle Analysis: Conceptualizing the Social Patterning of Consumption”, Journal of Consumer Research, 23 (March), 326-50.

۴۸- Hough, Mike. (1987). “Offenders’ choice of targets: Findings from victim surveys.” Journal of Quantitative Criminology 3(4), 355-370. – Lifestyle exposure theory.

۴۹- Hu, Jlng, 2006, A Theoretical Model of the Transnational Family Lifestyle, New Mexico State University.

۵۰- Hubble. Nick, 2006, Mass-Observation and Everyday Life: Culture, History, Theory, PALGRAVE MACMILLAN.

۵۱- Illinois Criminal Justice Information Authority. (1979). Spatial and temporal analysis of crime: Users manual/technical manual. Chicago, Illin.: Illinois Criminal Justice Information Authority, State of Illinois.

۵۲- Inglis. David, 2005, CULTURE AND EVERYDAY LIFE, Routledge.

۵۳- Inoguchi, Takashi, 2005, Values and Life Styles in Urban Asia: A Cross-cultural Analysis and Sourcebook, Institute Of Oriental Culture; University Of Tokyo.

۵۴- J.Williams Simon. 1995. “Theorising Class, Health and Lifestyles: can Bourdieu Help us?” Sociology of Health & Illness 19: 677-604.

۵۵- J.Williams.Simon.1995. “Theorising Class, Health and Lifestyles: can Bourdieu Help us?” Sociology of Health & Illness 19: 677-604.

۵۶- Johansson, Thomas, Miegel, Fredrik, 1992, Do the right thing: lifestyle and identity in contemporary youth culture, Almquist & Wiksell( origine from the University of Virginia)

۵۷- Karner. Christian, 2007, ETHNICITY AND EVERYDAY LIFE, Routledge.

۵۸- Kasbekar, Asha, 2006, Pop Culture India: Media, Arts, And Lifestyle, ABC –CLIO, Inc.

۵۹- Kennedy, Leslie & Forde, David. (1990). “Risky lifestyles and dangerous results: Routine activities and exposure to crime.” Sociology and Social Research: An International Journal 74(4), 208-211.

۶۰- Kraaykamp. G & P. Nieuwbeerta, 2000, Parental Background and Lifestyle Differentiation in Eastern Europe: Social, Political, and Cultural Intergenerational Transmission in Five Former Socialist Societies. Copyright by Academic Press.

۶۱- Lange, Hellmuth, Meier, Lars, 2009, The New Middle Classes: Globalizing Lifestyles, Consumerism and Enviromental Concern, Springer.

۶۲- Latham, Kevin, 2007, Pop Culture China: Media, Arts, And Lifestyle, ABC –CLIO, Inc.

۶۳- Lefebvre. Henri, 2002, Critique of everyday life volume п: Foundations for a Sociology of the everyday, London. New York, VERSO publisher.

۶۴- Lewis, Tania, 2008, Smart Living: Lifestyle Media and Popular Expertise, Peter Lang Publishing.

۶۵- Loggart. Richard, 2000, everyday language & everyday life, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey.

۶۶- Maycroft. N, 2004, Cultural Consumption and the Myth of Lifestyle, Lincoln School of Art & Design University of Lincoln.

۶۷- Michael Gottfredson & Travis Hirschi (Eds.), Positive criminology. Newbury Park, Calif.: Sage.

۶۸- Michman, Ronald D., Mazze, Edward M., Greco, Alan James, 2003, Lifestyle Marketing: Reaching the New American Consumer, Praeger Publishers, USA.

۶۹- Miles, Steven, 2000, Youth lifestyles in a changing world, Open University Press.

۷۰- Miller, Frederic P., Vandome, Agnes F., McBrewster, John, 2010, Lifestyle (Sociology), VDM Verlag Dr. Mueller e.K.

۷۱- Moran, J. (2008) Queuing for Beginners: The Story of Daily Life from Breakfast to Bedtime, London: Profile Books.

۷۲- Palmer, Gareth, 2008, Exposing Lifestyle Television: The Big Reveal, Ashgate Publishing Limited, England.

۷۳- Paterson, Mark, 2006, Consumption and everyday Life, Routledge.

۷۴- Paterson. M,2006, Consumption and Everyday Life. Rutledge.

۷۵- Pawluch. Dorothy, Shaffir. William and Miall. Charlene, 2005, Doing Ethnography Studying Everyday Life, Toronto, Canadian Scholars’ Press.

۷۶- Randall. Bryony, 2007, MODERNISM, DAILY TIME AND EVERYDAY LIFE, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

۷۷- Ratliff. Kari Michelle, 2007, LIFE & LIFESTYLE MAKEOVERS: THE PROMOTION OF MATERIALISM IN EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION, A Thesis Submitted to the Faculty of Miami University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Department of Communication, Miami University Oxford, Ohio.

۷۸- Rosengren, Karl Eric, 1994, Media Effects and Beyond: Culture, Socialization and Lifestyles, Routledge.

۷۹- Rosengren. Karl Erik.1994, Media effects and beyond Culture, socialization and lifestyles, Routledge.

۸۰- Schutz, G. Howard, Baird, c. Pamela, Hawkes, Glenn Rogers, 1979, Lifestyles and consumer behavior of older Americans, Praeger (The University of Michigan).

۸۱- Scott, S. (2009) Making Sense of Everyday Life, London: Palgrave-Macmillan.

۸۲- Scott. Susie, 2009, making sense of everyday life, Polity Press.

۸۳- Sheringham, Michael, 2006, Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present, Oxford University Press.

۸۴- Shields, Rob, 1992, Lifestyle Shopping: The Subject of Consumption, Routledge.

۸۵- Simmel, George 2004. The Philosophy of Money. Translated by Tom Bottomore and David Frisby, third edition, New York, Routledge.

۸۶- Sioberg. L & E. Engelberg, 2005, Lifestyles and Consumer Behavior, Center for Risk Research.

۸۷- Sobel, Michel E., 1981, Lifestyle and social structure: concepts, definitions, analyses, Academic Press.

۸۸- Sulkunen. Pekka, 2009, The Saturated Society Governing Risk and Lifestyles in Consumer Culture, sage.

۸۹- Sztompka. Piotr, 2008, The Focus on Everyday Life: a New Turn in Sociology, European Review, Vol. 16, No. 1, 1–۱۵.

۹۰- Thirlaway, Kathryn, Upton, Dominic, 2009, The Psychology of Lifestyle: Promoting Healthy Behaviour, Routledge.

۹۱- Tomlinson. M, 1998, Lifestyle and Social Classes, Centre for Research on Innovation and Competition, The University of Manchester.

۹۲- Truzzi, M. (ed.), 1968, Sociology and Everyday Life, Englewood: Prentice-Hall.

۹۳- Veal. A.J, 2000, Leisure and Lifestyle: a Review and Annotated Bibliography, School of Leisure, Sport & Tourism, UTS.

۹۴- Veal. A.J, 2002, Leisure, Culture and Lifestyle, Sydney, University of Technology.

۹۵- Veblen, Thorstein 1980. The Theory of leisure class. London, Oxford.

۹۶- Wheaton, Belinda, 2004, Understanding Lifestyle Sports: Consumption, Identity, and Difference, Routledge.

۹۷- Wheaton, Belinda, 2012, The Consumption and Representation of Lifestyle Sports, Taylor & Francis.

۹۸- Wing Sue. Derald, 2010, MICROAGGRESSIONS IN EVERYDAY LIFE: Race, Gender, and Sexual Orientation, John Wiley & Sons, Inc.

۹۹- Wolff. Kurt H. 1950, “The Sociology of Georg Simmel,” Translated, edited and an Introduction by Kurt H. Wolff. The Free Press, Glencoe, Illinois.

۱۰۰- Wynne. Derek, 1998, “LEISURE, LIFESTYLE AND THENEW MIDDLE CLASS”, Routledge.

پاییز ۱۳۹۳