انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب های جدید در حوزه مطالعات اجتماعی ورزش (۵): فلسفه عملی ورزش

فلسفه عملی ورزش و فعالیت بدنی، ویرایش دوم، اسکات کرشمار، ۲۰۰۵

شاید بتوان سابقه توجه فلسفه به ورزش و فعالیت بدنی را تا عصر یونان پیش برد، اما در دوران معاصر با توجه به توجه روز افزون علوم اجتماعی و علوم طبیعی و.. به مقوله ورزش، رشته فلسفه توجه کافی به این حوزه نداشته است. فلسفه بخش سرنوشت ساز و در عین حال مغفولی از مطالعه و آموزش جنبش شناسی است.

کتاب “فلسفه عملی ورزش و فعالیت بدنی” در س۲۰ صفحه، شامل چهار بخش نوشته شده است تا مقدمه ای جامعه، روشن و عملی بر فلسفه و فعالیت فیزیکی و ورزش باشد و به پرسش های کلیدی اخلاقی و فلسفی در این زمینه پاسخ بگوید.

این کتاب خواننده را وا می دارد به موشکافی مباحث اخلاقی بپردازند، بر موضوعات فلسفی تأمل کنند و نظریه ها را در عمل بیازمایند.
یک هدف عمده این کتاب آموزشی این نکته است که فلسفه می تواند روشن، عملی و کل گرا باشد و منحصرا مجرّد، سراسر تئوری و دوگرایانه نیست.

برای خواندن این معرفی در زیر کلیک کنید :

 

پرونده «ورزش» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/11096

 

 

پیوست اندازه
فایل ۱۲۳۵۰.docx 18.79 KB