انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی

مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی(۱۳۹۲). دنی کوش، ترجمه فریدون وحیدا، انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما، ۲۰۹ صفحه
امروزه فرهنگ در معنای وسیع آن به الگوهای زندگی و تفکر باز می گردد؛ چرا که کاربرد مفهوم فرهنگ مستقیما به آنچه با معنا سروکار دارد، مربوط می شود. اما مطالعه علمی فرهنگ، تحول تاریخی آن را ایجاب می کند و این تحول تاریخی با تکوین اجتماعی تصور فرهنگ، در ارتباط است. حوزه مطالعات فرهنگی که از آمریکا شروع شده است، به مسائلی از قبیل همبستگی های اجتماعی، اعمال و عادات و … می¬پردازد و بحث تلاقی فرهنگ ها را مطرح می کند. همچنین بحث استقلال فرهنگی اهمیتی ویژه دارد که با حفظ هویت جمعی بسیار نزدیک است چرا که فرهنگ و هویت دو مفهومی هستند که خواستگاه واحد دارند و لازم و ملزوم یکدیگرند. نکته مهم این است که فرهنگ در تمامی حوزه های جامعه، خود را آمرانه تحمیل نمی کند. بلکه فرایند فرهنگ پذیری اجتماعی، فرایندی بی نهایت پیچیده و ناخودآگاه است.

کتاب حاضر در واقع نوعی جمع بندی است از همه کاربردهایی که تاکنون از واژه فرهنگ در عمل آمده است. افزون بر این، نحوه گوناگون برخورد با فرهنگ ها و به ویژه برخوردهای غیرواقع بینانه گروه ها و اقوام مسلّط با فرهنگ مردم زیرسلطه یا مهاجر مورد توجه و ارزیابی واقع شده است. دنی کوش نویسنده این کتاب کوشیده است انواعی از فرهنگ ها و خرده‌فرهنگ های گروهی و قومی مهاجران را بررسی و معرفی کند و نیز کثرت گرایی فرهنگی را که پیامد افزایش مهاجرت هاست، توضیح دهد.
این کتاب با محتوای دقیق و جامع خود همه علاقمندان به موضوع فرهنگ؛ به ویژه دانشجویان و نیز کسانی را که درباره موضوعات کثرت گرایی فرهنگی، فرهنگ مهاجران، فرهنگ بنگاه و غیره مسائلی را برای خود مطرح می کنند مخاطب قرار می دهد و پاسخ های قانع کننده در اختیار آنان می گذارد.

کتاب دارای هفت فصل با این عناوین است: فصل اول، پیدایش اجتماعی واژه و اندیشه فرهنگ؛ فصل دوم، ابداع مفهوم علمی فرهنگ؛ فصل سوم، پیروزی مفهوم فرهنگ، فصل چهارم، روابط میان فرهنگ‌ها و نوسازی مفهوم فرهنگ، فصل پنجم، مرتبه‌بندی‌های اجتماعی و مرتبه بندی های فرهنگی؛ فصل ششم، فرهنگ و هویت و فصل هفتم، دستاوردها و کاربردهای اجتماعی مفهوم فرهنگ، که در حقیقت فرهنگ و کاربردهای آن در علوم اجتماعی و انسانی را از زوایای مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.