انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب محرم و صفر در فرهنگ مردم ایران

محرم و صفر در فرهنگ مردم ایران، اصغر شعاع و … [دیگران]، چاپ اول:۱۳۹۳، ۴۹۶ صفحه، انتشارات: مرکز تحقیقات صدا و سیما، قیمت:۱۵۰۰۰ تومان

از زمانی که جامعه شناسی به عنوان دانش شناخت اجتماعات بشری بسط و گسترش یافت موضوع دین یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و بالاخص جامعه شناسی بوده است. آنچه که در تاریخ جامعه شناسی و به خصوص جامعه شناسی دین وجود دارد توجه به نقش دین در جوامع است. از همان دوره پیدایی جامعه-شناسی، جامعه شناسان دین را به مثابه یک پدیده و یا نهاد، مبنای نظریه پردازی های خود قرار داده¬اند. در کنار جامعه شناسی، دانش مردم شناسی و مردم شناسان نیز به دلیل تأکید بر جوامع قبیله ای، توجه خود را بیش از همه به دین قبیله¬ای و ادیان ابتدایی معطوف نموده اند. به عبارت دیگر در این دو شاخه اصلی علوم اجتماعی، دین در شهر، قبیله و جامعه ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه که مابین قبیله و شهر، قرار دارد، جامعه روستایی است که اهمیت آن را هم از جنبه جامعه شناسی و هم مردم شناسی می توان بررسی نمود. بر این مبنا به دین روستایی به مثابه فرمی مستقل و فی نفسه مهم از اشکال اجتماعی دین می توان پرداخت.

ادامه مطلب را در فایل پی دی اف مطالعه کنید.