انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مروری بر اندیشه ی آنتونی دی اسمیت

آنتونی دی اسمیت

مقدمه

جامعه شناس تاریخی آنتونی دی اسمیت بیشترین تلاش خود را در زمینه تحلیل مسائل ملت، قومیت وناسیونالیسم کرده است ودر این زمینه پژوهش های متعددی انجام داده است.از وی کتاب های متعددی در این زمینه انتشار یافته است که برای درک بهتر این مسائل می توان از آن بهره گرفت. بیشترین شهرت اسمیت بخاطر رویکرد جدید او در زمینه قومیت و ملت است. رویکرد نماد پردازی قومی او نگاه تازه وجدیدی در زمینه پیدایش ملت ها و قومیت ها دارد. بطوری که معتقد است برای اینکه بتوانیم تحلیل صحیح تری از پیدایش ملت ها ارائه دهیم باید به گذشته آنها توجه کنیم. توجه او به ریشه های ماقبل مدرن ملت ها، نگاهی تاریخی می باشد که در جستجوی علتی برای پیدایش ملت های امروزی است.به بیانی دیگر می توان گفت که این هسته های قومی گذشته هستند که ملت های امروزی را می سازند.اما برای اینکه درک صحیح تری ازاندیشه آنتونی اسمیت داشته باشیم ابتدا پارادایم های موجود در این زمینه رابصورت گذرا بررسی می کنیم تا با توجه به وضعیت موجود این گفتمان ها در این حوزه به درک صحیح تری از رویکرد نماد پردازی قومی منتسب به آنتونی اسمیت برسیم.

برای خواندن متن کامل این تحقیق نظری به فایل پیوست مراجعه کنید:

Anthony-D-Smith