انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

متخصصان معاصر فرهنگ ژاپن(۲): رومن سیبریوسکی

سعیده بوغیری – گروه بین المللی و ترجمه

رومن سیبریوسکی (Roman Cybriwsky) از سال ۱۹۷۲ در دانشگاه تمپل مشغول به تدریس است. وی در همان سال دکترای تخصصی خود را در رشته جغرافیا از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد. او به تدریس دروسی درباره شهرهای دنیا، جغرافیای آسیا و جغرافیای شمال آمریکا در سطح کارشناسی، جغرافیای شهری– اجتماعی و شهرهای جهانی در سطح کارشناسی ارشد می پردازد. نیز الگوهای شهری جهان، مکان های آمریکا: خانه شهر منطقه، جغرافیای جنوب، جنوب شرق و شرق آسیا دیگر مواد درسی او را تشکیل می دهند. او هم اکنون در سمت مدیر گروه مطالعات آسیای دانشگاه تمپل مشغول به کار است.

در زمینه پژوهش، جغرافیای شهری- اجتماعی، طراحی و گسترش شهری، جنبه های اجتماعی محیط های مسکونی، و دگرگونی اجتماعی همسایگان، کانون علاقه دکتر سیبریوسکی را تشکیل می دهند. او در چندین شهر بزرگ دنیا از جمله نیویورک، توکیو و جاکارتا، فیلادلفیای مرکزی و پنوم پن (Phnom Penh) در کلمبیا به کار پرداخته است. وی همچنین درباره جغرافیای ژاپن و به طور کلی اقیانوس آرام به پژوهش می پردازد.

دیگر زمینه های کار و پژوهش او را جغرافیای فرهنگی، دگرگونی ها و گسترش همسایگان و آسیای اقیانوس آرام تشکیل می دهند.

دکتر سیبریوسکی در پژوهش کنونی خود بر رشد و گسترش توکیو و چالش های این شهر در نظر طراحان شهری

تاکید دارد. او پیشتر به تفصیل درباره توکیو قلم زده است: از میان آثار او می توان به ” توکیو، نیمرخ دگرگون شونده یک غول شهری”، “فرهنگ تاریخی توکیو” و “توکیو، شهر شوگون در قرن بیست و یکم” اشاره کرد. او به تازگی نوشتن دوره کتاب های جدیدی درباره این شهر را به پایان برده و مشغول دریافت پیشنهادات مزایده از سوی ناشران نگران است. او همچنین مشغول کار بر روی اثر بزرگ و جدیدی به نام “فرهنگ تاریخی توکیو” است که در سال ۲۰۱۰ وارد بازار خواهد شد. نیز کتابی به نام ” Planeta Tokio ” که با عکس های خود او از “مکان های پنهان” توکیو و متونی به زبان روسی همراه خواهد بود.

دکتر سیبریوسکی در سال تحصیلی ۲۰۱۱-۲۰۱۰ در آکادمی کیف اوکراین به سمت استاد نمونه برگزیده خواهد شد.

کتابنامه

v Tokyo: The Changing Profile of an Urban Giant” (۱۹۹۱);

v “Historical Dictionary of Tokyo” (۱۹۹۷);

v “Tokyo: The Shogun’s City at the 21st Century” (۱۹۹۸)

v “Roppongi Crossing: The Passing of a Notorious Tokyo Nightclub District and the Reshaping of a Global City”.

v توکیو: نیمرخ دگرگون شونده یک غول شهری

v فرهنگ تاریخی توکیو

v توکیو: شهر شوگون در قرن بیست و یکم

v عبور از روپونجی: گذر از محله بدنام کلوپ های شبانه توکیو و تراش دادن دوباره یک شهر جهانی

romancyb@temple.edu

منبع:

http://www.temple.edu/gus/cybriwsky/index.htm