انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرازگفتار (۳)

Le souvenir d’une certaine image n’est que le regret d’un certain instant

Marcel Proust

نوشته‌های مرتبط

خاطره برخی از تصلویر تنها حسرتی است بر برخی از لحظات.

مارسل پروست (۱۸۷۱-۱۹۲۲) نویسنده فرانسوی