انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

عکسهایی از فرهنگ عشایر (۴)

زنان طایفه میرزا از ایل بویراحمد در استان کهگیلویه وبویراحمد شادمانی خود را در یک عروسی فامیلی حومه شهر یاسوج نشان می دهند.دوران گذار٬ آیین ها ومراسم هارا هم بی نصیب از تغییر نگذاشته است . ظهوروسیع وسریع باغ ها٬تالارهاوسالن های برگزاری عروسی در فضاهای روستایی وعشایری ایران موجب انتقال شادی ورفتارهای جمعی شادمانی از این فضاها به این مکان ها شده است. غالبا شرکت کنندگان با لبا سهای محلی زیر رقص نورها قرار می گیرند وبه رقص هایی می پردازند که پیش از این تعریف وجایگاهی در آیین ها ومراسم های آنان نداشته است. گاهی این شادمانی ها غرق در نور ورنگ هایی می شوندحیرت آور! وپرسشی را مطرح می کند که چرا اثری از این رنگ ها در زندگی روزانه آنها دیده نمی شود؟

 

hasan.akkasee.com/about
instagram.com/iranian_tribes