انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شوک فرهنگی، یک پدیده‌ی بنیادین برای انسان‌شناسی و در ارتباط با سلامتی/انسان‌شناسی و روان‌کاوی(۷)

غوطه‌وری در یک فرهنگ متفاوت از [فرهنگ] خودی دوره‌هایی از انگیختگی و شوروحال را با دوره‌هایی از فشارهای زیاد و فرسودگی به طور متناوب همراه دارد. این حقیقت برای دیدار انسان‌شناسان از فرهنگ دیگری به اندازه‌ی مهاجران یا بینندگان از یک فرهنگ جدید اهمیت دارد. گوناگونی تجربیات در مواجهه با یک فرهنگ جدید، تنها بخشی از چیزی است که اصطلاح کالرو اوبرگ (۱۹۵۰) «شوک فرهنگی» در بر دارد که در مرکز تجربیات انسان‌شناختی است. چیزی که به خوبی به وسیله‌ی رمان‌نویسان تشریح شده است: ا. ام فورستر در «گذار به هند»، چینوآ آشب در «چیزها سوا سوا می‌افتند» و لورا بوهانمن در «بازگشت به خنده» اشاراتی کرده‌اند. فرایند تطبیق با سایر فرهنگ‌ها در انسان‌شناسی پزشکی نیز اهمیت دارد: شوک فرهنگی ممکن است به طور عمده از اختلال روانی و عاطفی جدا باشد. شاید یک دلیلی باشد که چرا بسیاری از مردمی که درباره‌ی شوک فرهنگی می‌نویسند روان‌درمان و روان‌کاو بوده‌اند(آنتوکولتر، ۱۹۸۷؛ دسی و کوالهو، ۱۹۸۰؛ گارزا-گوئررو، ۱۹۷۴؛ تیچو، ۱۹۷۱). تاکئو دویی روان‌کاو ژاپنی شوک فرهنگی خود در ورود به ایالات متحده را توصیف می‌کند(دویی، ۱۹۷۳، فصل ۱). اما به ویژه اخیرن این موضوعی است که توسط انسان‌شناسان با علاقه‌ی روان‌کاوی نیز مورد بحث قرار گرفته است(باتسون، ۱۹۶۸؛ بریج، ۱۹۷۰، به ویژه فصل ۶؛ کراکه ۱۹۷۸، ۲۰۰۲). ویلیام کائودیل (۱۹۶۱) فرایند تطبیق با فرهنگ دیگر را نوعی “بازاجتماعی‌شدن” می‌نامد، که از اجتماعی‌شدن کودکی در فرهنگ جدید می‌آید. گارزا-گوئررو (۱۹۷۴) بر سوگواری افراد در فرهنگ خود و شکل‌گیری یک هویت جدید در فرد جدید تأکید کرد، مدلی که دسی و کوالهو در کار درمانی خویش بر هندیانی به کار بردند که در تطبیق با ایالات متحده به سختی می‌افتادند. بحث من آن است (کراکه، ۱۹۸۷) که تجربه‌ی مواجهه با فرهنگ جدید با تجربه‌ی تحلیلی همراه با ابهام و نامعینی محیط جدید و ارتباط همانند است که در افزایش بازگشت و انتقال افکار و امیال سرکوب‌شده در فرهنگ جدید شکل یافته است. این تجربه خطر اضطراب عاطفی را ایجاد می‌کند، اما فرصتی برای تغییر عمیق شخصی نیز در تطبیق با فرهنگ جدید نیز ایجاد می‌کند.

ترجمه‌ای از کتاب:

Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and Illness in the World’s Cultures Topics – Volume 1; Cultures -, Volume 2

با عنوان:

Psychoanalysis and Anthropology / Waud H. Kracke

ترجمه‌ی بخش‌های قبلی:

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(۱)

فهم روان‌کاوانه‌ی مناسک درمان و پیش‌گیری/روان‌کاوی و انسان‌شناسی(۲)

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(۳)-مناسک به عنوان پیش‌گیری: تشییع جنازه، سوگواری و عمل به خاطرآوردن

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(۴)- نمادهای شخصی

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(۵) -بروز فرهنگی روان‌رنجوری

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(۶)-مصاحبه‌ی انسان‌شناختی و فرایندهای روان‌کاوانه : مقایسه

ایمیل نویسنده: fsayyarpour@gmail.com