انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سخنی درباره «صفحه‌ی اصفهان»

تمامی شهرها، برای خود پیشینه‌ای تاریخی دارند. چیزی که به آن «تاریخ محلی شهرها» گفته می‌شود؛ و تا آنجا که می‌دانیم تاریخ‌های محلی، پیوندی هم با تاریخ ملی دارند. اما واقعیت این است که شهر اصفهان، فقط در گذشته پر افتخار خود زندگی نمی‌کند. شاید برای گردشگری باذوق که در جستجوی گذشته‌ی رویایی و طلایی «اصفهان» است، بناهای تاریخی و فضاهای شهریِ این گذشته‌ی تاریخی که به نام اصفهان رقم می‌خورد، برای شناخت این شهر بسنده باشد ؛ اما برای «شهروند اصفهانی» ، اصفهان هم، مانند هر شهری دیگردر میان جوامع شهری ایران، از مسائل شهری خود برخوردار است که طبعا در صدد طرح و حل آن‌هاست.

بنابراین، صفحه اصفهان، ضمن آنکه از این گذشته تاریخی به خود می‌بالد و به آن ارج می‌نهد، در صدد نشان دادن عناصر فعال زندگی شهری در این شهر نیز هست. عناصر فعالی که خوب یا بد، آنچه را که پیش روی ما قرار می‌دهد،«اصفهانی کلانشهر» در کنار «اصفهانی تاریخی» است. بی‌شک امروزه صنعت گردشگری در شهر اصفهان کمتر از صنعت پتروشیمی این شهر و یا ذوب آهن آن نیست؛ که از قضا همین امر بر چند قطبی بودن زندگی شهریِ آن تأئید می‌کند (آنهم همراه با شادابی، و نیز مسائل و مشکلات ناشی از این چند قطبی بودن). از اینرو یکی از اهدافی که در این صفحه دنبال خواهیم کرد، معضلات اجتماعیِ ناشی از این چند قطبی‌گری، و نیز راه‌حل‌هایی است که این شهر برای بیرون شدن از مشکلات خود، چه از طریق برنامه‌های مدیریتی شهر و چه از طریق عملکرد شهروندان در جهت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی خود ، دست و پا کرده است.