انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و شاخص فقر

بر اساس مطالعات صورت گرفته در این تحقیق، در پیدایش پدیده فقر عوامل گوناگونی موثر هستند که مهمترین آن عوامل، عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ساختاری است.

 

علل گسترش فقر در کشورهای در حال توسعه، به دلیل مسائل سیاسی که ناشی از یک زمینه تاریخی در این کشورها است در ساختار معیوب و وابسته این کشورها ریشه دارد. وابستگی اقتصادی، فرهنگی، معیشتی و سیاسی به کشورهای صاحب قدرت که توانسته اند با در اختیار گرفتن شریان های اصلی پولی و فرهنگی، از بعد از جنگ جهانی دوم یک جریان بزرگ و سیال پیرامون به مرکز را شکل بدهند، و نتیجه آن روی کار آمدن حکومت های دیکتاتوری وابسته، جنگ های متعدد، رواج افراط گرایی، خام فروشی، فرار مغز های و سایر سیاست های تداوم وابستگی بوده است. در مجموع می تواند گفت فقر در کشورهای در حال توسعه دارای ریشه ای ساختاری است که این ساختار خود معلول نظام سرمایه داری است.

 

کلید واژه ها : فقر ، نظام سرمایه داری ، کشورهای در حال توسعه ، اقتصاد سیاسی رشد و توسعه نیافتگی ، استعمار ، استثمار ، شاخص نظام سرمایه داری ، داده های پانلی ، فراتحلیل

برای دیدن مقاله رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و شاخص فقر کلیک کنید.