انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت محمود زند مقدم

دکتر محمود زند مقدم، پژوهشگر، مردم‌نگار و نویسندۀ نامدار «حکایت بلوچ» در سن ۸۴ سالگی در تهران درگذشت.

محمود زند مقدم از سال ۱۳۴۳ تک‌نگاری و پژوهش دربارۀ قوم بلوچ را آغاز کرد. او که دکترای پژوهشی خود را در رشتۀ برنامه‌ریزی منطقه‌ای از دانشگاه دورهام بریتانیا گرفته بود، با پیوستن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از در دهۀ پنجاه ساکن بلوچستان شد و در این دوران ریاست مرکز پژوهش خلیج‌فارس و دریای عمان وابسته به سازمان برنامه و بودجه را بر عهده گرفت. در دوران تصدی او گزارش‌های مهم مردم‌شناسی و تک‌نگاری‌های قومی و طایفه‌ای در قالب جزواتی سازمانی دربارهٔ بلوچستان منتشر شده است. پس از انقلاب زند مقدم ارتباط پیوسته خود را بلوچستان حفظ کرد و تحولات اجتماعی و فرهنگی قوم بلوچ و بلوچستان را در قالب تک‌نگاری‌هایی که پایه اصلی نگارش حکایت بلوچ شد، به ثبت رساند.

نخستین مجلد حکایت بلوچ در سال ۱۳۷۰ منتشر شد. انتشار مجلد نخست حکایت بلوچ در دههٔ هفتاد به عنوان یک تک‌نگاری‌های شاعرانه و مردم‌شناختی درباره قوم بلوچ و  بلوچستان، در فضای جامعهٔ کتابخوان و روشنفکران ایرانی بسیار مورد توجه قرار گرفت و در اوایل دهه هفتاد با یادداشتی که شاهرخ مسکوب بر این کتاب نوشت، در افواه روشنفکری ایران نیز محبوب شد. آخرین کتاب منتشر شده از دکتر محمود زند مقدم، بازنویسی «درآمدی بر تاریخ بلوچستان» و ازجمله جزوات داخلی مرکز پژوهش خلیج‌فارس و دریای عمان بود که سال گذشته در مجموعه پژوهش‌های ایران فرهنگی منتشر شد و پس از قریب به نیم قرن در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

انسان‌شناسی و فرهنگ، درگذشت او را به جامعه فرهنگی ایران و خانواده او تسلیت می‌گوید.