انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

 دربارۀ خط فارسی باستان (۲)

دربارۀ خط فارسی باستان (۲)

کارل هوفمان

ترجمه و تلخیص: بهار مختاریان

خط فارسی باستان موضوع علاقۀ بسیاری از محققان بوده است و نظریات گوناگونی دربارۀ آن مطرح شده است  اما همچنان این خطر وجود دارد که نه تنها این نظریات قدیم به باد فراموشی سپرده شود، بلکه تنها پرسش زبانشناسان مبنی بر اینکه این خط تا چه اندازه منعکس‌کنندۀ دقیق تلفظ زبان فارسی باستان است هم پاک از صحنه محو شود.

برای دیدن مطلب کامل کلیک کنید:

۷۳۶۶