انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جنبش اجتماعی زنان به روایت تصویر

جنبش اجتماعی زنان به روایت تصویر

درس نظریه های انسان شناسی

دوره دکتری

مرضیه مددی دارستانی

استاد:دکتر ناصر فکوهی

فایل ورد برای مشاهده تمامی عکس هاzanan