انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی کتیبه های دوره هخامنشی

منشور کوروش – کتیبه های دوره هخامنشی

سیده شیما جوادی

مقدمه

میراث مکتوب شاهان هخامنشی از کوروش کبیر تا داریوش سوم، کتیبه های پادشاهی و نیز هزاران لوحی است که در پرسپولیس یافت شده اند، اگر چه باستان شناسان برای بازسازی رویدادهای تاریخی ۲ قرن حکمرانی هخامنشیان ، چیزی به جز این اسناد در دست ندارند، اما وجود منابع دیگر تاریخی که در خارج از حوزه قلمرو امپراطور هخامنشی یافت شده اند این منابع شامل اسنادی است که در ایالاتی نظیر بین النهرین ومصر بدست آمده اند ونیز نوشته های مورخان کلاسیک مانند هرودت، استابون، سقیاس وجانشینان آنان در این زمینه منابع خوبی به شمار میروند، با این وجود نمی توان اهمیت کتیبه های هخامنشی را نادیده گرفت. این کتیبه ها که اغلب به دستور داریوش،خشایار و اردشیر روی لوح یا سنگ به رشته تحریر در آمده اند.

هر کشوری که دارای قدمت تاریخی است برای اثبات قرمت تاریخ و فرهنگ کشور خود بناها و یادگارهای پیشینیان خود را به یادگار نگاهداری می نمایند تا با این روش گواهانی برای ادعاهای سایرین داشته باشند.
در این میان کتیبه ها نقش بسرایی دارند. هر کتیبه مربوط به دوره خاصی می باشد که نشاندهنده نوع تفکرات مردم آن دوره است.
در این نوشتار برآن شدیم تا در مورد کتیبه ها دوره هخامنشی مطالبی را هرچند کوتاه به عنوان تحقیق بیان نمائیم. در ادامه به بررسی کتیبه ها و ترجمه های آنها خواهیم پرداخت.

متن کامل به همراه تصاویر درفایل پیوست:

bastan–katibeha

 

این مطلب پیش از این در سایت قبلی انسان شناسی و فرهنگ منتشر شده است.