انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی نشانه‌شناختی نقش فرهنگ بومی در شکل‌گیری متن اجرای تعزیه در منطقه بوشهر(۲)

بخش دوم

۱. چارچوب نظری پاسخ به پرسش سوم پژوهش

پژوهشگر در پاسخ به پرسش سوم در تلاش است تا چیستی این تغییرات را بر طبق نظریه شکنر بررسی نماید و تحلیل نماید که آیا این تغییرات ایجاد شده در تعزیه بوشهر تعزیه را به سوی غلبه وجه نمایشی می‌برد یا وجه آیینی. بعبارت بهتر این تغییرات در جهت سرگرمی‌سازی بیشتر برای اجرای تعزیه است و یا توجه به فربه نمودن بعد سودمندی آن دارد.

در عصر قاجاریه و بویژه دوران ناصری تغییرات و تحولات رخ داده در برگزاری مراسم تعزیه به سوی پررنگ کردن وجه سرگرمی تعزیه بوده‌است، دقت در اجرایی چشم‌نوازتر و تصاویری بهتر، توجه بیشتر در داستان‌پردازی و تقویت بعد دراماتیک نسخ، اجرای حساب‌شده‌تر و با دقت بیشتر، ساخت تکیه دولت و رژه‌های پیش از برگزاری تعزیه، برگزاری آن در خارج از زمانهای مقدس(و در تمام طول سال) و سر آخر زایش تعزیه مضحک حکایت از تقویت بعد نمایشی تعزیه دارد.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید :

۱۱۲۶۱