انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی نشانه‌شناختی نقش فرهنگ بومی در شکل‌گیری متن اجرای تعزیه در منطقه بوشهر(۴)

بخش چهارم

۱. بحث کلی درباره اجرا

اولین قسمت این پرسشنامه مربوط به کلیات اجرا است، بنابراین درتنظیم پرسشنامه‌ای خاص اجرای تعزیه باید در این قسمت به کلیات اجرای تعزیه پرداخت که اولین پرسش را باید معطوف به جنس اجرا و تمایل اجرا به سوی دوقطب نمایش و آیین بر طبق نظریه شکنر کرد.

سپس باید به سراغ ارتباط اجرا با مخاطبین رفت چرا که بعدی از اجرا که آیینی است از مخاطب مطالبه حضور پررنگتری دارد و نوع این رابطه از باب میزان موفقیت اجرا در بعد آیینی درخور توجه‌است. این ارتباط از جنس همراهی مخاطبین با مطالبات شبیه‌خوانان مثل صلوات‌گیری، نوح‌خوانی دسته جمعی، سینه زنی، نذر ونذورات و… و یا نذر نذورات مخاطبین ویژه اولیا و تبرک از ایشان است.

برای مشاهده این بخش در زیر کلیک کنید:

۱۱۲۸۸