انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی نشانه‌شناختی نقش فرهنگ بومی در شکل‌گیری متن اجرای تعزیه در منطقه بوشهر(۶)

بخش ششم

۱. گریم و چهره‌آرایی

همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره شد عنصر دیگری که در اجراهای تعزیه‌ی این منطقه دیده می‌شود استفاده متفاوت از عنصر چهره‌پردازی در اجرای تعزیه است.چهره‌پردازی بطور سنتی در تعزیه استفاده محدودی داشته‌است و برای مثال در گل‌آلود و یا خونین کردن چهره شبیه‌خوانان، سرخ کردن چهره شیطان و یا برخی از اشقیا و یا سیاه کردن چهره نوکر حضرت علی و تلاش در غیر واقعی نمودن چهره جنیان از موارد استفاده تعزیه سنتی از چهره‌پردازی یا گریم است.(بیضایی، ۱۳۸۰: ۱۴۵) بیضایی در جای دیگر اشاره می‌نماید که «بزک در تعزیه زنانه نقش پر رنگ تری داشته‌است»(همان، ۱۵۲)

ولی در اجراهای تعزیه در این منطقه گاها دیده می‌شود که استفاده از گریم پا را فراتر از کاربردهای سنتی چهره‌پردازی یا بزک در تعزیه نهاده‌است و از مداد برای ترسیم اشکالی بر روی صورت شبیه اشقیا و یا استفاده از کلاه‌گیس برای اشقیا(تصویر۲۵-۳۰) و ماسک برای جنیان از نکات قابل توجه‌است.(تصویر۵۳ و۵۴)
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد تقریبا باید گفت که چهره‌پردازی به معنای کاربرد امروزی آن در تئاتر و سینما در تعزیه وجود ندارد و یا کاربرد بسیار ساده و ابتدایی دارد. اما اگر بخواهیم این پیشتر رفتن تعزیه بوشهر در امر گریم را نسبت به سایر نقاط ایران بررسی نماییم باید اضعان کنیم که بیشترین تاثیر را حضور مطالعات و تاثیرات تئاتری داشته‌است.

برای مطالعه این بخش در زیر کلیک کنید:

۱۱۳۲۰