انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی تعزیه پژوهان (۳): مری ایلین هگلند

مری هگلند (Mary Elaine Hegland) دانشیار گروه مطالعات زنان دانشگاه سانتا کلارا ست. وی کارشناسی را در رشته‌ی جامعه شناسی دانشگاه داکوتای جنوبی گذراند و توانست در رشته‌ی انسانشناسی اجتماعی فرهنگی از دانشگاه نیویورک با مدرک کارشناسی ارشد در سال ۱۹۷۳ فارغ التحصیل گردد و مدرک دکترای خود را در سال ۱۹۸۶ از دانشگاه سانی، بینگهمتن به اخذ کرد.

وی در سالهای ۱۹۷۰تا ۱۹۷۷ در ایران مشغول تحقیقات میدانی در مهاباد، علی‌آباد، تهران، شیراز و … بوده است و همچنین بر روی تاجیکستان، ترکیه، افغانستان و بویژه پاکستان دست به تحقیقات زده است. او همچنین تحقیقاتی نیز بر روی ایرانیان امریکایی در منطقه بی کالیفرنیا و سانتا کلارا داشته است.

بیشتر آثار هگلند مربوط به انقلاب ایران، زنان و جنسیت در مذهب و سیاست در ایران، تغییر و تداوم در روستای ایرانی، زنان و جنسیت در مراسم شیعی مسلمین در پاکستان است.

آثار با محوریت تعزیه
Two Images of Husain: Accommodation and Revolution in an Iranian Village, in Religion and
Politics in Iran: Shi’ism from Quietism to Revolution, ed. Nikki, R. Keddie. Pp. 218-236. New Haven: Yale University Press. 1983
دو تصویر از حسین: انطباق و انقلاب در یک روستای ایرانی
Ritual and Revolution in Iran, in Political Anthropology Volume II; Culture and Political Change, ed. Myron J. Aronoff. Pp. 75-100. New Brunswick: Transaction Books. 1983
آیین و انقلاب در ایران
Shi’a Women of Northwest Pakistan and Agency through Practice: Ritual, Resistance, Resilience, Polar, Political and Legal Anthropology Review. Vol. 18, No. 2. Pp. 65-79. 1995
زنان شیعه شمال غربی پاکستان و عاملیت از خلال تجربه: آیین، پایداری و انعطاف‌پذیری
Mixed Blessing: The Majles — Shi’a Women’s Rituals of Mourning in North-West Pakistan, in Mixed
Blessings: Gender and Religious Fundamentalism Cross-Culturally, eds. Judy Brink and Joan Mencher Pp.
۱۷۹-۱۹۶. New York: Routledge. 1997
نعمت آمیخته: مجلس- آیین سوگواری زنان شیعه در شمال غربی پاکستان
The Power Paradox in Muslim Women’s Majales: North-West Pakistani Mourning Rituals as Sites of
Contestation over Religious Politics, Ethnicity, and Gender, SIGNS, Vol. 23(2), winter. Pp. 391-428. 1998
Payvand and IFWC: Maintaining Iranian Identity in California’s Bay Area, with Ashraf Zahedi,
DANESH Bulletin, Vol. 3, No. 1. Pp. 12-17. 1998
تناقض قدرت در مجالس زنان مسلمان: مراسم سوگواری پاکستانی‌های شمال غربی به عنوان مکان مباحثه بر روی سیاستهای مذهبی، قومیت
و جنسیت
Flagellation and Fundamentalism: (Trans) forming Meaning, Identity, and Gender through Pakistani
Women’s Rituals of Mourning, American Ethnologist. Vol. 25, No. 2. Pp. 240-266. 1998
زنجیرزنی و بنیادگرایی: (تغییر) شکل معانی،هویت و جنسیت در میان مراسم سوگواری زنان پاکستانی
Women of Karbala: Moving to America, in Kamran Aghaie, ed., Women of Karbala, Austin: U. of Texas,
forthcoming. 2004
زنان کربلا: حرکت به سوی امریکا

سایر آثار
The Little Black Fish and Other Modern Persian Stories by Samad Behrangi, Co-translator,Washington D.C: Three Continents Press. 1976
ماهی سیاه کوچک و داستان‌های مدرن فارسی دیگر، نوشته صمد بهرنگی
One Village in the Revolution, MERIP Reports, Vol. 10, No. 4, May. Pp. 7-12, 1980.
Religious Ritual and Political Struggle in an Iranian Village, MERIP Reports, Vol. 12, No. 1, January 1982, Pp. 10-17, 23.
یک روستا در انقلاب
‘Traditional’ Iranian Women: How They Cope, The Middle East Journal, Vol. 36, No. 4, Autumn. pp. 483-501, 1982.
زنان سنتی ایرانی: چگونه از عهده‌ی سختی برآمدند
Aliabad Women: Revolution as Religious Activity, in Women and Revolution in Iran, ed. Guity
Nashat. Pp. 171-194. Boulder: Westview Press. 1983
زنان علی‌آباد: انقلاب به عنوان فعالیت مذهبی
Political Roles of Iranian Village Women, MERIP Middle East Report, Vol. 16, No. 10, January-
February. Pp. 14-19. 1986
نقش سیاسی زنان روستایی ایرانی
The Islamic Resurgence in Comparative Perspective, eds. Richard Antoun and Mary Hegland, Syracuse: Syracuse University Press. 1987
تجدید حیات اسلامی
Introduction, pp. 1-12, Conclusion: Religious Resurgence in Today’s World – Refuge from
Dislocation and Anomie or Enablement for Change? pp. 233-256, and Islamic Revival or Political and Cultural Revolution? An Islamic Case Study, pp. 194-219 in Antoun and Hegland. 1987
مقدمه
Political Roles of Aliabad Women: The Public/Private Dichotomy Transcended, in Shifting
Boundaries: Gender Roles in the Middle East, Past and Present, eds. Nikki Keddie and Beth Baron. Pp. 215-230, New Haven: Yale University Press. 1991
نقش سیاسی زنان علی‌آباد: فراتر رفتن دوگانه‌ی خصوصی و عمومی
Women and the Iranian Revolution: A Village Case Study, in Women and Revolution: Global
Expressions, ed. M.J. Diamond. Pp. 211-225. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 1998
زنان و انقلاب ایران: مطالعه‌ی موردی یک روستا
Gender and Religion in the Middle East and South Asia: Women’s Voices Rising, in Social History of Women and Gender in the Modern Middle East, eds. Judith Tucker and Marlee Meriwether. Pp. 177-212. Boulder, Colorado: Westview Press. 1999
جنسیت و مذهب در خاورمیانه و آسیای جنوبی: قیام صدای زنان
Wife Abuse and the Political System: A Middle Eastern Case Study, in To Have and to Hit: Cultural Perspective on Wife Beating, eds. Dorothy Counts, Judith Brown, and Jacqueline Campbell. Pp. 234-251. Urbana: University of Illinois Press. 1999
تجاوز به همسر و سیستم سیاسی: مطالعه موردی خاورمیانه
Iranian Women Immigrants Facing Modernity in California’s Bay Area: The Courage, Creativity, and Trepidation of Transformation, in the Iranian Woman and Modernity, Proceedings of the Ninth International Conference of IWSF, ed. Golnaz Amin. Pp. 35-62. Cambridge, Ma. IWSF, 1999
زنان ایرانی مهاجر در منطقه بی کالیفرنیا با مدرنیته مواجه می شوند
Learning Feminist Pedagogy with Students and Iranian-American Grandparents, Association for Middle East Women’s Studies Bulletin. Vol. 14, No. 3, September 1999, Pp. 1, 2.
آموختن آموزش فمینیستی با دانش‌آموزان و والدین ایرانیان آمریکایی
Talking Politics: A Village Widow in the Iranian Revolution, in Linda S. Walbridge and April K.
Sievert, eds., Pp. 53-59 Personal Encounters: A Reader in Cultural Anthropology. New York: McGraw-Hill. 2002
بیان سیاستها: یک بیوه‌ی روستا در انقلاب ایرانی
Sex and Gender among Iranians, in Carol R. Ember and Melvin Ember, eds, Encyclopedia of Men and Women: Sex and Gender in the World’s Cultures, New Haven, Connecticut: HRA. 2003
جنسیت و جنس در میان ایرانیان
Iran, in The Greenwood Encyclopedia of Women’s Issues Worldwide, Editor in Chief Lynn Walter. The Middle East and North Africa. Ed. by Bahira Sherif-Trask. Pp. 105-148. Greenwood Press: Westport, Connecticut, London. 2003
ایران
Research in Afghanistan, Middle East Section Column, Anthropology News, 44(8):55, 56, November. 2003
تحقیق در افغانستان
Research in Tajikistan, Middle East Section Column, Anthropology News, 44(9):44,45, December. 2003
تحقیق در تاجیکستان
Esmat Khanum and a Life of Travail: ‘God, Help Me; Son of Musa Ibn-e Jaafar, You Yourself Help Me,’ in Francis Trix and John Walbridge, eds., Muslims Around the World, McGraw Hill: New York, 2005.
عصمت خانم و زندگی مشقت: خدا، کمکم کن؛ پسر موسی ابن جعفر، تو خود کمکم کن

 

Santa Clara University,
Santa Clara CA 95053
۴۰۸ ۵۵۴-۴۶۴۶
http://www.scu.edu/cas/anthropology/facultyandstaff/faculty.cfm
mhegland@scu.edu,