انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی انسانشناسانه هویت قومی – جماعتی در یک محله (چهارصددستگاه) درشهرستان کرج(۲)

بخش دوم

۲-۴- هویت چیست؟

مفهوم هویت نخستین بار با انتشار کتاب به نام «جماعت تنها» در ۱۹۵۰م و سپس با انتشار کتاب دیگری در سال ۱۹۶۰ به نام «هویت و اضطراب» مطرح شد. در عرصه علوم اجتماعی هم روانشناسان و هم جامعه شناسان به آن توجه کرده‌اند و هویت را امری ایستا نمی‌بینند. و لیکن هویت در خود پارادوکسی داردکه، بدین نکته باز می‌گردد که، هویت به طور همزمان حاصل یک عنصر ایستاو یک عنصر پویا است. از یک سو رجوع به هویت بیانگر استمرار و تداوم تاریخی است. اما از سوی دیگر نباید این واقعیت‌ نادیده بگیریم‌ که، هویت در معرض فرایند باز تعریف و باز تولید است. پارادوکس دوم به هویت چند گانه باز می‌گردد و معمولاً افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی الزاماً به یک هویت وابسته نیستند و می‌توانند هویت متفاوتی را پذیرفته باشند.

پارادوکس سوم به این نکته باز می‌گردد که اگر ما بخواهیم بر هویت تکیه کنیم ، چون هویت بار احساسی و ارزشی دارد با رفتار عقلانی تباین پیدا می‌کند. رفتار عقلانی مستلزم برآورد سود و هزینه است اما هویت در واقع باردار حفظ سنت است. (افروغ؛۱۳۷۸؛۲۶)

مفهوم هویت علی رغم تعاریف بسیار ابهامات بسیار زیادی درخود دارد.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید :

۱۲۰۵۸ (۱)