انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بدن و شهر؛ اجتماع حسی درد در خیابان کریم‌خان‌ زند شیراز

بدن و شهر؛ اجتماع حسی درد در خیابان کریم‌خان‌ زند شیراز

پروژه پایانی درس انسان‌شناسی شهری

سعید اسلامی‌راد

وجود برخی فضاهای اجتماعی برای رهگذران دربردارنده برخی تجارب زیسته و یا مشاهده تجارب دیگر افراد حاضر در آن فضاهاست. یکی از این فضاها، محیط های بیمارستانی و کلینیکی موجود در شهر است؛ وجود افراد حاضر در این فضاها همگی نوعی از تجربه حسی و ادراکی را شکل می دهد. برای من بعنوان یک مردم‌نگار علاوه بر مشاهده این افراد نوعی از تجربه زیسته نیز باعث شد تا به انجام این پروژه دست بزنم.

بدن که جزو اصلی ترین دارایی حسی و تجربی افراد است نوعی از ناخوشی و درد یا سرخوشی و لذت را شکل می دهد. برای من دیدن بدن ها بر دیدن چهره ها اولویت می یابد چراکه می دانم کسی که در این فضاها حاضر است یا خود در حال تجربه درد است یا به دلیل نزدیکی با کسی که بیمار است نوعی رنج روانی را با خود حمل می کند؛ بعد از این است که به چهره ها می نگرم و سعی می‌کنم رد درد را در آن ها بازیابم.

تجربه حسی درد با اجتماع حسی بدن ها در فضا معنا می یابد؛ بدن های بیمار و روان های رنجور.

دانلود پاورپوینت برای مطالعه عکس ها و ادامه مطلب:  ——