انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی ورزش(۱)

کارن مک گری ترجمه ی ابراهیم خدایی

بخش اول

در چهار کتابی که اینجا از آن سخن می رود به موضوعاتی همچون تغییر فرهنگ، تعامل جهانی-محلی و تولید هویت پرداخته شده است: یک مردم نگاری بر آیین بزکشی در افغانستان، یک متن قوم-تاریخنگارانه درباره «ورزش لاکروس» و دو مجموعه ویراستاری شده از مردمنگاری و نظریه پردازی در تحقیقات ورزشی. در حالی که هر متن سنت های از فرهنگ های کاملا متفاوت، از نظر جغرافیایی و معیشتی را مستندسازی می کند، همگی خواننده را درگیر این چالش می کنند که برای ورزش در جهت یابی تغییر فرهنگ، تعامل و فرهنگی و تولید هویت، مرکزیتی در همبافت های متنوع فرهنگی در نظر بگیرند.

این نویسندگان، ما را وا می دارند تا پی ببریم که مخصوصا با توجه به جهانی بودن ورزش به مثابه نمایه تغییر فرهنگ، حضور همواره ورزش در زندگی روزانه، نقش مرکزی آن در جهت یابی هویت ها، بی توجهی عمیق تحقیقات دانشگاهی به ورزش هم شگفت انگیز و هم تاسف بار است. ورزش موقعیتی کلیدی در کشمکش بر سر قدرت در تمام سطوح سازمان اجتماعی- سیاسی، از سطح خُرد گروه های خویشاوندی گرفته تا تولید هویت های ملی در مقیاس های بین المللی همچون المپیک دارد.

برای مطالعه این بخش در زیر کلیک کنید:

پرونده ی «ورزش» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/11096

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۱۰۵۳.doc 52 KB