انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اتنو گرافی بازار عبدل آباد

بازارها در شهرهای اسلامی و شرقی عمدتا در مرکز شهر قرار داشتند و گاها این مرکزیت به عنوان هسته اولیه تشکیل شهر نیز محسوب می شد.

درنا احمدی

شهر بدون بازار غیر قابل تصور است. ( Slater1993)

بازارها در شهرهای اسلامی و شرقی عمدتا در مرکز شهر قرار داشتند و گاها این مرکزیت به عنوان هسته اولیه تشکیل شهر نیز محسوب می شد.
به موازات گسترش زندگی شهری که پس از رشد سریع شهرهای مدرن رخ داد، اکثر شهرهای کوچک و بزرگ به حدی شکوفا شدند که هرکدام برای خود طیفی از فضاهای مصرفی چون مراکز خرید، بازارچه ها، فروشگاه ها و… را در خارج از شهر بوجود آوردند، حجم و میزان اعتبار این فرصت های مصرفی و توانمند سازی آنها برای جذب افراد از فواصل دور دست بویژه در شهرهایی که در سلسله مراتب شهری در رده های فوقانی قرار دارند بیشتر است.
در این میان بازار عبدل آباد( بازار پارچه احسانی) مثال مناسبی برای چنین محیط هایی می باشد که همه روزه از سر تا سر تهران و حتی سایر شهرهای ایران جهت خرید پارچه و پرده و سایر اجناس مصرفی به قیمت مناسب راهی این منطقه می گردند.

متن کامل این تحقیق میدانی در فایل پیوست است:

ethnography-abdolabaad