انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

کردی کلهری

بررسی انسان شناختی بازنمایی زن در ضرب المثل های کُردی (با تاکید بر گویش کلهری) چهارشنبه, 20 دی 1396…