انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

فمینیسم

بل هوکس

ترجمه صادق شادمانی این مطلب ترجمه‌ای است از: Hubbard, Phil, and Rob Kitchin, eds. Key thinkers…