انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

جهان کتاب

در این رده، مقالات نشریه «جهان کتاب» براساس همکاری رسمی و مشترک با انسان‌شناسی و فرهنگ بازنشر می‌شوند.