انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

جهان کتاب

جایزه

جایزة ادبی/ هنری چیست؟ مسابقة ادبی/ هنری چیست؟ وقتی‌که در یک مسابقة ادبی/ هنری شرکت…

باطله‌ها

در ساختمان اداری گورستان بهشت‌زهرا ایستاده بودم ته صف باطلی‌ها، پشت سر کسانی که می‌خواستند شناسنامة…