انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

آزمایشگاه: کارهای کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا