انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

عشایری

چوپان

تصویر: اثر علی چقازردی چوپان ،(پهلوي: شوبان، شوپان؛ فارسي باستان:فشو-پاوَن؛ فارسي ميانه: شُبان؛…