انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ملبورن

هدف نهایی؛ مهاجرت  ملبورن، نخستین فیلم بلند نیما جاویدی، روایت زوجی جوان است که برنامه مهاجرت به…